Regionale woonvisies, begroting en Ontheffingsverzoek voor herontwikkeling terrein Suiker Unie Puttershoek

Fleur de Groot

De commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag 25 oktober over onder meer de begroting 2018, de regionale woonvisies en het Ontheffingsverzoek voor herontwikkeling terrein Suiker Unie Puttershoek.

Begroting 2018

De commissie sprak bij de begroting  over de inhoudelijke en financiële vertaling van de keuzes die gemaakt zijn in o.a. het Hoofdlijnenakkoord. PS kunnen een oordeel vellen over de plannen van het college van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.

De voorstellen in de begroting die een groeiende duurzame en innovatieve economie voorstaan konden in grote mate rekenen op brede steun in de commissie. De PVV had wel haar vraagtekens bij het ‘duurzame’ hierin. De fractie vreest dat dit vooral tot het uitgeven van subsidies leidt. De PvdA is er voor maar vond dat het in de begroting nog te onduidelijk staat verwoord op welke wijze dat dan gaat gebeuren.

De PVV vroeg de gedeputeerde om ook wat meer informatie over de Interreg cofinanciëring Efro gelden. Voor de fractie bleef het zo te onduidelijk wat de Provincie nu had aan deze gelden. De Gedeputeerde zegde toe hier informatie over te sturen.
Verder vroeg de SGP&Christen-Unie, PvdA  en het CDA aandacht voor de onderwijs-arbeidsmarkt. De SGP&Christen-Unie wil dat de traditionele bedrijvigheid niet uit het oog  wordt verloren. PvdA ziet graag een stimulans van de provincie bij  opleidingen die verduurzaming in het lesaanbod op  nemen en zo mogelijk ook stageplaatsen bij de provincie hiervoor  in  zetten.Het CDA vraagt  om via onderwijs –arbeidsmarkt elkaar te  versterken bij het opzetten van een innovatieve MKB.

Dit jaar kondigde Gedeputeerde Staten  in een brief aan extra ambities bij de begroting 2018 te hebben.
De voorstellen voor deze ambities gingen over het publiek-private RegMed XB fonds (regeneratieve geneeskunde, gericht op herstel van chronische ziekten), het ontwikkelen van een Campusregeling voor Zuid-Holland, proceskosten voor strategische verkenningen diepte-investeringen op o.a. de thema's verstedelijking en transformatie en een alertheidsbudget om concreet invulling te blijven geven aan een alerte en gefocuste houding.

Over deze extra ambities was de commissie enthousiast. Wel met de uitdrukkelijke vraag om één en ander nog nader toe te lichten. Zeker wat betreft de regeneratieve geneeskunde wilde de SGP&Christen-Unie meer duidelijkheid. Gedeputeerde Bom-Lemstra zegde toe hier aanvullende informatie over te sturen.
Over de ontwikkelingen rond circulaire economie en campusvorming wordt de commissie op 29 november in een extra bijeenkomst bijgepraat.

De begroting wordt op 8 november in Provinciale Staten  besproken

Aanvaarding regionale woonvisies en woningbouwprogramma's 2017

De commissie kan zich grotendeels vinden in de voorgenomen reacties van GS. Grote zorg bij de commissie is dat de regionale woonvisies  geen papieren tijgers blijven. Aandachtspunten  zijn de aanpak van scheefwonen; het leeftijdsbestendig wonen, voldoende woningen voor het onderste segment (goedkope huizen en sociale woningbouw) en bij nieuwbouw duurzaam bouwen en streven naar energieneutrale woningen.
De commissie wil ook graag weten hoe het komt dat een aantal regio’s nog niet heeft  aangeleverd, waar dat aan ligt en hoe dit beter kan.

Het grootste discussiepunt was uiteindelijk de woonvisie van de Rotterdamse regio. De fracties van de PVV, PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50 PLUS en de Groep Ellen Verkoelen zijn tegen de aanvaarding van de woonvisie van de Rotterdamse regio. Deze fracties willen daarom dit punt agenderen voor de PS vergadering van 8 november 2017 met als doel een motie in te dienen. De commissie stemde in meerderheid in met de overige voorgenomen reacties van GS.

Ontheffing herontwikkeling terrein Suiker Unie Puttershoek

De commissie adviseert unaniem aan GS de ontheffing te verlenen. Daarnaast adviseert de
commissie unaniem aan PS om motie 398 ‘Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek’ als
afgehandeld te beschouwen..
 

 

Uitgelicht

Zoeken