Commissie Bestuur en Middel besprak Najaarsnota, Rekenkamerrapport Rijksmonumenten, diversiteit provinciale organisatie en voorgenomen renovatie provinciehuis, gebouw C

Fleur de Groot

De Statencommissie Bestuur en Middelen vergaderde op 10 oktober jl. over voorstellen tot beleidsmatige en financiële bijstellingen van de lopende begroting naar aanleiding van recente inzichten en ontwikkelingen en over een recent verschenen onderzoeksrapport van de Rekenkamer over de restauratie van rijksmonumenten. Ook besprak de commissie de stand van zaken op het gebied van diversiteit binnen de provinciale organisatie en het plan om gebouwdeel C van het provinciehuis ingrijpend te gaan renoveren.

Najaarsnota 2018
Algemene opinie in de commissie was dat het op zichzelf een goede zaak is dat de provincie er financieel goed voor staat. De meeste fracties gaven echter aan het teleurstellend te vinden dat de financiële reserve de afgelopen tijd verder is gegroeid. Uit het feit dat er minder geld is uitgegeven dan was voorgenomen, trokken zij de conclusie dat er ook minder dan gewenst is bereikt. De PvdA noemde het een gemiste kans dat er budgetten over zijn. Andere fracties (SGP/CU, GroenLinks) concludeerden dat van het voorgenomen ‘versnellen’ nog weinig terecht is gekomen. Onder andere de PVV en 50Plus pleitten voor een structurele verlaging van de motorrijtuigenbelasting, Groep Leefbaar Zuid-Holland voor meer geld voor infrastructuur. Het CDA zou graag zien dat vrijgevallen geld voor het sociaal domein, wordt ingezet voor monitoring van de decentralisaties in dit domein.

Rekenkamerrapport Rijksmonumenten
Alle fracties toonden zich zeer tevreden met dit rapport. Zij vonden het duidelijk en hadden er geen vragen bij. Na een korte discussie met de verantwoordelijk gedeputeerde over de inhoud van het rapport, werd besloten dat alle aanbevelingen uit het rapport moeten worden overgenomen. Overigens is het college daarmee intussen al een eind op weg.

Diversiteit provinciale organisatie
Naar aanleiding van een zogeheten ‘quick scan’ op dit gebied werd stilgestaan bij de diversiteit binnen de provinciale organisatie. Enkele fracties (PVV, Leefbaar Zuid-Holland) gaven aan de indruk te hebben dat de provincie in het streven naar representativiteit de gewenste kwaliteit soms ondergeschikt laat zijn. Andere fracties (PvdA. GroenLinks) meenden dat bepaalde groepen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn in de organisatie en drongen erop aan het diversiteitsbeleid met kracht voort te zetten. In reactie op een verzoek van het CDA zegde de verantwoordelijk gedeputeerde een onderzoek toe naar de ervaringen met diversiteit op de de werkvloer.

Renovatie provinciehuis, gebouw C
De commissie besprak de voorgenomen verbouwing van gebouwdeel C van het provinciehuis. Voor de zomer was hier eerder over gesproken. Toen was een werkgroep ingesteld, die meer informatie moest verzamelen om de commissie in de positie te brengen zich uit te spreken over een door het college aangeleverd voorstel. Het advies van deze werkgroep was intussen ontvangen. Nu lag de vraag voor of het voorstel van het college zou moeten worden aangepast.
Alle fracties waren van mening dat de werkgroep nuttig werk had verricht. Tegelijk werd vastgesteld dat naast het voorliggende voorstel geen alternatieven voor de renovatie serieus in beeld zijn gekomen. De meeste fracties gaven aan dit te betreuren, maar zich daar in deze fase van de besluitvorming bij neer te leggen, ook gezien de huidige staat van onderhoud van gebouw C die geen verdere vertraging toelaat. Geconcludeerd werd dat het voorstel dat voorligt op onderdelen moet worden aangepast voordat de Staten erover kunnen  besluiten. Onder andere moet het voorstel worden aangevuld met een plan voor verbouwing van de Statenzaal en met een taakstelling voor het college op het vlak van verhuur van delen van het gebouw na de realisatie van de extra ruimte die met de renovatie wordt gecreëerd.
Het college levert naar aanleiding van de commissiebehandeling dinsdag a.s. een aangepast voorstel voor de renovatie. Over dit voorstel wordt gesproken in de Statenvergadering van komende woensdag, 17 oktober a.s.

 

Uitgelicht

Zoeken