Algemene commissie spreekt op 9 oktober over de najaarsnota, regionale kantorenvisie Zuid-Holland Zuid en het klimaatakkoord

Fleur de Groot

De algemene commissie van Provinciale Staten vergadert 9 oktober over de najaarsnota, regionale kantorenvisie Zuid-Holland Zuid en het klimaatakkoord. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen of te volgen via de webcast.

Najaarsnota 2019

De najaarsnota is een herijking van de primaire begroting 2019 en van de stand van de voorjaarsnota 2019. In de najaarsnota worden afwijkingen op doelniveau aan Provinciale Staten voorgelegd.

De commissie brengt een advies uit over de najaarsnota voor de PS vergadering van 16 oktober 2019

Advies over aanvaarden regionale kantorenvisie Zuid-Holland Zuid

Voor de regionale kantorenvisie is afstemming nodig voor een goede kwalitatieve en kwantitatieve match van vraag en (plan- en bestaand) aanbod en het tegengaan van ongewenste nieuwbouw. De provincie vraagt daarom aan de regio’s om regionale kantorenvisies op te stellen.
Het aanvaarden van de regionale kantorenvisies is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Conform de protocolafspraken met betrekking tot de Wro bevoegdheden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten worden PS echter in de gelegenheid gesteld om een advies te geven over de voorgenomen reactie van GS.

In de overlegvergadering van de Algemene Statencommissie op 12 juni 2019 zijn de kantorenvisies van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), Midden-Holland en Holland Rijnland besproken. De commissie heeft toen een positief advies gegeven.   

De regio Zuid-Holland Zuid kreeg meer tijd om de kantorenvisie aan te passen conform de uitvraag van de provincie. Deze kantorenvisie wordt in de commissie besproken.

De commissie geeft een advies over het voorstel van GS om de kantorenvisie van de regio Zuid-Holland Zuid te aanvaarden.

Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Klimaatakkoord is het resultaat van ongeveer twee jaar samenwerking van een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen in Nederland, om de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord van Parijs uit te werken. Het bevat maatregelen in vijf deelgebieden Industrie, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Landbouw-landgebruik en Elektriciteit en maatregelen voor de cross-sectorale samenhang, waaronder de Regionale Energiestrategieën en Ruimte. De commissie bespreekt het statenvoorstel waarin het college van GS aan PS  vraagt om in te stemmen met de door het IPO gevraagde machtiging om het Klimaatakkoord namens alle provincies te ondertekenen.

In de komende periode worden dan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord door GS vertaald in doelstellingen voor de provincie Zuid-Holland en deze worden vervolgens aan PS voorgelegd.

De commissie brengt advies uit over het Klimaatakkoord voor de PS vergadering van 16 oktober 2019.

Uitgelicht

Zoeken