Commissie BMM vergadert digitaal over cultuureducatie en participatie, najaarsnota en het bibliotheekwerk

Fleur de Groot

De commissie BMM vergadert woensdag 7 oktober om 19.00 uur over de najaarsnota cultuureducatie en participatie en het bibliotheekwerk met behulp van Microsoft Teams.

Via https://pzh.notubiz.nl/  kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Meerjaren/jaarbeleidsplannen van alle door de provincie gesubsidieerde instellingen op het gebied van cultuureducatie- en participatie

De commissie vroeg voor de zomer om de inhoudelijke reactie van GS op het jaarplan van het Kunstgebouw te bespreken en te verbreden naar een inhoudelijke reactie op de jaarplannen van zowel het Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis, Popunie en SEOP.

Gedeputeerde Staten geven aan dat de jaarplannen goed aansluiten bij het provinciale beleid en de provinciale speerpunten. Om een goede afweging te kunnen maken voor de inzet van middelen en de te bereiken doelen wordt een afsprakenkader ontwikkeld.

De commissie gaat met elkaar en met de Gedeputeerde in debat over de inzet door de instellingen voor cultuurparticipatie.

Najaarsnota

De Najaarsnota is een herijking van de primaire begroting 2020 en van de stand van de Voorjaarsnota 2020. De volgende ambities en doelen uit de begroting zijn onderwerp van bespreking in de Statencommissie Bestuur Maatschappij een Middelen:

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland: Beleidsdoel 1-1 Beter Bestuur, Beleidsdoel 1-2 Sterke Samenleving

Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland: Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme

Paragrafen Bedrijfsvoering, Arbeidskosten (loonkosten en inhuur) en Subsidies

De commissie brengt een advies uit voor de besluitvorming in Provinciale Staten op 14 oktober 2020 over de thema’s uit de Najaarsnota die de Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen betreffen.

Bibliotheekwerk

Begin dit jaar zou gedeputeerde Vermeulen bij de commissie terugkomen met de bevindingen van de evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Vanwege de eventuele gevolgen van de coronacrisis voor het bibliotheekveld en een landelijk traject dat is voortgekomen uit de evaluatie van de Wsob is deze bespreking uitgesteld tot na de zomer.

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om het provinciaal toetsingskader te vernieuwen en willen zich richten op meer samenwerking en afstemming met gemeenten in het netwerk.

De commissie bespreekt met elkaar en de gedeputeerde de koers van de provincie en de inzet van Probiblio.

Uitgelicht

Zoeken