Commissie KNM vergadert digitaal over najaarsnota en uitvoering klimaatakkoord

Fleur de Groot

De commissie KNM vergadert woensdag 7 oktober om 14.00 uur over de najaarsnota en Uitvoering van het Klimaatakkoord specifiek voor de sectoren Industrie en Mobiliteit met behulp van Microsoft Teams.

Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Najaarsnota

De Najaarsnota is een herijking van de primaire begroting 2020 en van de stand van de Voorjaarsnota 2020. De volgende ambities en doelen uit de Najaarsnota zijn onderwerp van bespreking in de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu:

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

•           Beleidsdoel 5-1: Gezonde natuur

•           Beleidsdoel 5-2: Toekomstbestendige landbouw

•           Beleidsdoel 5-3: Leven met water

Ambitie 7 Een gezond en veilig Zuid-Holland

•           Beleidsdoel 7-1: Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid

•           Beleidsdoel 7-2: Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

•           Beleidsdoel 7-3: Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling

De commissie brengt een advies uit ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 14 oktober 2020 over:

1) De thema’s uit de Najaarsnota die de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu betreffen.

2) De verhoging van het subsidieplafond van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

 

Uitvoering van het Klimaatakkoord specifiek voor de sectoren Industrie en Mobiliteit

Op verzoek van PvdA heeft de commissie begin dit jaar ingestemd om de uitvoering van het klimaatakkoord nader te bespreken in de commissie.

De aangenomen Motie 901 wordt hier bij betrokken. De motie staat in het teken van de maatregelen die moeten worden genomen om te kunnen voldoen aan het klimaatakkoord, specifiek voor de onderdelen industrie en mobiliteit. Het uitgangspunt van het klimaatakkoord is 'schone energie voor iedereen'. Dit betekent dat de inzet is te werken naar een inclusieve energietransitie voor inwoners en andere partners binnen de provincie.

Uitgelicht

Zoeken