Najaarsnota en beleidsuitgangspunten Toerisme aangenomen

Fleur de Groot

Provinciale Staten spraken op 14 oktober over de Najaarsnota en de Beleidsuitgangspunten Toerisme. Beide voorstellen werden aangenomen. De vergadering vond digitaal plaats.

Najaarsnota 2020 aangenomen

Provinciale Staten hebben de najaarsnota aangenomen. Tegen stemden D66, Forum voor Democratie, Groep Otten en de PVV.

Tijdens het debat benadrukten verschillende fracties de omvang van de externe inhuur en de omvang van de reserves. Meerdere woordvoerders uitten hun zorgen over de realisatiekracht van het college, onder andere op het gebied van woningbouw. De motie “Versnellen versnelling woningbouw” van D66 werd met een ruime meerderheid aangenomen. Groep GO en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Ook bleek er behoefte te zijn aan een beter inzicht in de financiële positie van de provincie. De fractie van CU/SGP riep in de motie “Verantwoord voorspellen” GS op om vanaf 2021 in alle planning- en controldocumenten een hoofdstuk toe te voegen met de te verwachten mee- en tegenvallers en een doorrekening hoe die het vermoedelijke jaarresultaat kunnen beïnvloeden en hoe ze op langere termijn doorwerken. De motie werd unaniem aangenomen.

De Partij voor de Dieren trok haar motie “Kaderstelling realisatiestrategie natuur” in nadat Gedeputeerde Potjer had toegezegd in januari 2021 aan Provinciale Staten de realisatiestrategie natuurontwikkeling aan te bieden met daarin onder andere de stappen die worden genomen en de doelen die in 2027 bereikt moeten zijn.

Beleidsuitgangspunten toerisme aangenomen

Provinciale Staten hebben ook de beleidsuitgangspunten subsidieregeling toerisme aangenomen. Forum voor Democratie, Groep Otten en de PVV stemden tegen. Vooral de mogelijkheden voor het binnenlandse (regionale) toerisme in deze coronatijd vinden de Statenleden erg belangrijk. Zo waren de meeste fracties tevreden over de participatie en werd benadrukt dat het toerisme duurzaam en inclusief moet zijn. D66 diende een amendement in om jongerenparticipatie toe te voegen waarbij het doen van voorstellen in samenspraak met bewoners en dan met name de jeugd en jongeren, als zelfstandig thema moest worden opgenomen. Gedeputeerde De Zoete overtuigde D66 ervan dat dit goed geborgd is in het voorstel, waarna het amendement werd ingetrokken.

De Partij voor de Dieren diende een motie in over een provinciaal natuurherstelfonds. Deze motie kreeg geen steun van de andere fracties.

Mondeling vraag

Forum voor Democratie stelde een vraag over de financiële situatie van gemeenten en vroeg wat de provincie kan doen voor gemeenten die met financiële problemen kampen. De gedeputeerde gaf aan   onderzoek te doen naar de financiële situatie van gemeenten en de resultaten daarvan te delen met het rijk. Een steunfonds voor gemeenten is naar het oordeel van de gedeputeerde geen oplossing omdat tekorten structureel zijn en het rijk dit met de gemeenten op moet lossen. De PVV en de Partij voor de Dieren vroegen aan de gedeputeerde bij het Rijk aandacht voor de problemen van de gemeenten te vragen. Die toezegging kregen zij.

Moties vreemd aan de orde van de dag

De SP diende de motie “onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten” in. De motie was mede ondertekend door CU/SGP, GroenLinks, Denk, PvdA, D66, CDA en VVD en riep op tot het zo spoedig mogelijk vinden van oplossingen voor dit probleem. De motie werd aangenomen. Alleen Forum voor Democratie, Groep Otten en de PVV stemden tegen.

Ook de PVV diende een motie vreemd aan de orde van de dag in. Met de motie “Enquête warmtedossier” wilde de PVV de aanzet geven tot een enquête door de Staten naar het gevoerde bestuur in het warmtedossier. Een nipte meerderheid in Provinciale Staten meende echter dat dee gang van zaken in dit dossier recentelijk al voldoende is onderzocht en steunde de motie niet.

Fractievertegenwoordiger

Bij aanvang van de vergadering werd de heer El-Gharabawy toegelaten en beëdigd als fractievertegenwoordiger van Denk.

Uitgelicht

Zoeken