Commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert op 29 september om 19.00 uur

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert op 29 september over het provinciaal inpassingsplan voor de warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag, een startnotitie voor een aanpassing in het inpassingsplan voor de RijnlandRoute met betrekking tot de Europaweg en de over de uitvoering van de motie over financiële participatie bij de energietransitie. De commissievoorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. I.v.m. corona maatregelen is voor publiek en pers helaas geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de https://pzh.notubiz.nl/

Provinciaal inpassingsplan voor de warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag

De provincie Zuid-Holland zet zich in voor realisatie van het regionale warmtetransportnet Vlaardingen-Den Haag dat aansluit op het al bestaande warmtetransportnet in Rotterdam. Het tracé van de warmtetransportleiding Vlaardingen-Den loopt over het grondgebied van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag. Het valt binnen het plangebied van meer dan twintig bestemmingsplannen. Provinciale Staten hebben op 18 december 2019 besloten een Provinciaal inpassingsplan op te stellen. Het PIP heeft ter inzage gelegen en de ontvangen zienswijzen zijn door Gedeputeerde Staten beantwoord. Na de hoorzitting van 10 september bespreekt de commissie op 29 september het door Gedeputeerde Staten voorgesteld inpassingsplan. plaatsgevonden over dit onderwerp.

Partiële wijziging inpassingsplan Rijnlandroute-Europalaan

De RijnlandRoute is het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland. Het is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dat er onvoorziene technische- en faseringsknelpunten voor de N206 Europaweg, een onderdeel van RijnlandRoute en dat als gevolg hiervan een gedeeltelijke wijziging van het Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute die in 2014 is vastgesteld. De commissie bespreekt op 29 september de startnotitie voor dit gewijzigde inpassingsplan en geven hierbij aan wat de kaders zijn voor de voorbereiding van de wijziging.

Motie financiële participatie energietransitie
Op 16 juni 2021 hebben Provinciale Staten de motie “financiële participatie omwonenden” aangenomen. In de motie wordt verzocht om in de startnotitie van de module energietranisitie aan te geven hoe als voorwaarde kan worden gesteld dat indieners of projectontwikkelaars van wind of zonneparken aan omwonenden een passend bod doen om financieel te participeren. Ook werd gevraagd om te onderzoeken welke laagdrempelige financieringsvormen zich lenen om inwoners met weinig middelen in staat te stellen om mee te kunnen doen met de financiële participatie en te onderzoeken hoe een koppeling gemaakt kan worden met financieringsmogelijkheden voor het energiezuinig maken van koop- en huurwoningen.
Op initiatief van De PvdA en GroenLinks bespreekt de commissie met de gedeputeerde hoe zij de motie uit gaat voeren.

Uitgelicht

Zoeken