Project Oranjebonnen en label bijzonder provinciaal landschap in commissie Duurzame Ontwikkeling

Liesbeth Buzugbe

Op 6 september besprak de commissie Duurzame Ontwikkeling onder meer het project Oranjebonnen en de conceptcriteria voor aanwijzing als bijzonder provinciaal landschap.

Oranjebonnen
Het project Oranjebonnen is nadat eerdere plannen niet tot uitvoering waren gekomen in 2013  gestart door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de toenmalige stadsregio Rotterdam. Het doel is om het gebied tussen Maassluis en Hoek van Holland, dat de Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder omvat, een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven. Aanleiding voor de agendering voor de commissievergadering van 6 september  waren signalen dat de doelstellingen voor Oranjebonnen niet gehaald worden.
Voorafgaand aan de bespreking uitte inspreker de heer Vreugdenhil zijn zorgen uit over het project. Hij gaf aan dat het ontbreekt aan een strategie om de doelstellingen voor Oranjebonnen te bereiken en dat veel betrokkenen in Oranjebonnen de nadelen hiervan ondervinden en het vertrouwen verliezen. De discussie tussen de fracties en met de Gedeputeerde spitste zich vervolgens toe op de rol van de provincie in het project.

Hoewel veel fracties aanvankelijk op de koers zaten dat de provincie de regierol eventueel over zou moeten nemen, accepteerden ze de argumentatie van de Gedeputeerde dat de trekkersrol bij de gemeente Rotterdam moet blijven. De Gedeputeerde zegde naar aanleiding van vragen van de PvdA en GroenLinks toe de commissie te informeren over de besteding van de provinciale subsidiegelden van € 3,5 miljoen en de tot nu toe behaalde resultaten. Ook zegde de Gedeputeerde toe actief met de gemeente Rotterdam aan te gaan in gesprek te gaan over de vraag hoe gemeente en provincie elkaar kunnen versterken en over de te volgen realisatiestrategie. De Gedeputeerde informeert de commissie voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 over de uitkomst hiervan.

Een groot aantal fracties, met de SGP ChristenUnie voorop, gaf aan als volksvertegenwoordiger vinger aan de pols te willen houden. “De burger is er niet voor de overheid, maar de overheid is er voor de burger”, aldus SGP ChristenUnie.Criteria bijzonder provinciaal landschap
Naar aanleiding van een aanvraag van de gemeente Midden-Delfland om in aanmerking te komen voor het label “bijzonder provinciaal landschap”,  besprak de commissie wat de algemene criteria voor een bijzonder provinciaal landschap moeten zijn.

Voorafgaand aan de bespreking, sprak mevrouw Wijnants in namens Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is er voorstander voor dat Midden-Delfland in aanmerking komt voor het label “bijzonder provinciaal landschap”. Ze verzocht de provincie in de criteria op te nemen dat het bijzonder provinciaal landschap in de toekomstige ruimtelijke plannen een optimaal ruimtelijk beschermingsniveau krijgt. Ook vroeg ze meer helderheid over het beleid voor een bijzonder provinciaal landschap wordt en deze kaders vast te stellen in de nieuwe omgevingsvisie.

Hoewel de bevoegdheid over de toekenning van het label bij Gedeputeerde Staten ligt en de bespreking in de commissie ging over de algemene criteria, speelde het verzoek van Midden Delfland uiteraard op de achtergrond mee.

Een meerderheid van de fracties kon zich vinden in de criteria die GS hadden opgesteld. De VVD en PVV hadden gemengde gevoelens over de toegevoegde waarde omdat het predicaat bijzonder provinciaal landschap geen enkele extra bescherming met zich mee brengt. Ook de SGP&ChristenUnie en Partij voor de Dieren hadden hun twijfels. Het predicaat krijgt volgens het voorstel van GS een doorlooptijd van 8 jaar. Op verzoek van onder andere CDA, PvdA ,GroenLinks en 50Plus zegde de Gedeputeerde wel toe dat per toekenning na 4 jaar een evaluatie plaatsvindt. Ook zegde de Gedeputeerde toe Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven wanneer een gebied om toekenning van het predicaat verzoekt.

Een meerderheid in de commissie leek positief te staan tegenover toekenning van het label aan Midden-Delfland. Gedeputeerde Staten zullen uiteindelijk het besluit over Midden-Delfland nemen.

 

Stormpoldervloedbos
Aan het begin van de vergadering sprak de heer Werksma van KNVV Gouda in over Stormpoldervloedbos in Krimpen aan den Ijssel. Hij gaf aan dat Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard ten onrechte subsidie van de provincie heeft ontvangen en verzocht dit onderwerp voor de volgende vergadering als bespreekstuk te agenderen. De commissie ging in op dit verzoek en besloot dit onderwerp voor een volgende overlegvergadering te bespreken.
 

Energietransitie Greenport Boskoop
De heer de Jong sprak namens Central in over energietransitie in Greenport Boskoop. Hij vroeg de provincie  ruimte te bieden in beleidsmatig en ruimtelijk perspectief om onder andere plaatsing van windturbines van de lokale gemeenschap mogelijk te maken.

Uitgelicht

Zoeken