Najaarsnota en diversiteit personeelsbestand op agenda commissie Bestuur en Middelen

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen besprak op 27 september de najaarsnota en over diversiteit in het personeelsbestand.

Quickscan diversiteit
Afgelopen mei heeft de commissie Bestuur en Middelen aan Staten verzocht een analyse te maken van de huidige diversiteit in het personeelsbestand van de provincie. Aanleiding was de aandacht die de PvdA, GroenLinks en de SP hadden gevraagd voor anoniem solliciteren. Op 27 september besprak de commissie de opgeleverde quick scan en de door Gedeputeerde Staten voorgestelde acties om diversiteit te bevorderen.
De PvdA was tevreden over de quick scan en de voorgestelde acties maar zag het wel als een eerste stap en vroeg wanneer de Gedeputeerde terug zou komen met de resultaten. Ook 50Plus en D66 benadrukten dat het goed is de samenstelling van het personeelsbestand te blijven monitoren. GroenLinks opperde dat het misschien een goed idee is om aan te sluiten bij de Charter Diversiteit dat diverse werkgevers hebben ondertekend om diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De SP stelde voor om over een jaar te bekijken of een betere arbeidsmarktcommunicatie de bekendheid van de provincie als werkgever bij heeft vergroot bij Nederlanders met een migratieachtergrond.
De PVV en de VVD waren kritischer. De huidige diversiteit binnen het personeelsbestand is goed genoeg, aldus de VVD die samen met de PVV stelde dat kwaliteit boven kwantiteit moet gaan.
De Gedeputeerde zegde toe over een jaar te rapporteren over de voortgang en te bekijken of het charter diversiteit waarde heeft voor de provincie.

Najaarsnota
De najaarsnota is een herijking van de primaire begroting 2017 en van de stand van de voorjaarsnota 2017. In de najaarsnota worden afwijkingen in doelstellingen aan Provinciale Staten voorgelegd. Deze najaarsnota bevat enkele bijstellingen op indicatoren en financiële wijzigingen. Ze zijn het gevolg van bijstellingen van beleid, planningen of budget.  De najaarsnota sluit op een voordelig saldo van 17,9 miljoen.
Ook deze keer uitten de fracties kritiek op de tientallen miljoenen die overblijven door onderbesteding of doordat activiteiten niet zijn uitgevoerd. Verschillend fractis gaven al aan dat ze bij de behandeling van de begroting in november zullen komen met voorstellen over besteding van deze bedragen.
Wel waren partijen als SGP&ChristenUnie, D66, het CDA en de SP tevreden dat in deze najaarsnota sneller is gekozenvoor bijstelling van budgetten waar daar aanleiding toe was. Dit draagt bij aan een een kleiner verschil tussen verwachte uitgaven in de najaarsnota en de daadwerkelijk uitgegeven financiële middelen in de jaarstukken 2017.
De najaarsnota wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de Statenvergadering van 11 oktober.

Grondbeleid
Het verzoek van Gedeputeerde Staten om de bespreking van de nota grondbeleid door te schuiven naar een latere commissievergadering werd door een meerderheid gesteund.

Uitgelicht

Zoeken