Realisatiestrategie Natuurnetwerk Nederland voor Krimpenerwaard in commissie Duurzame Ontwikkeling

Liesbeth Buzugbe

Op 27 september besprak de commissie Duurzame Ontwikkeling onder andere de realisatiestrategie Natuurnetwerk Nederland voor de Krimpenerwaard. Ook stond de najaarsnota 2017 op de agenda.

Realisatiestrategie Natuurnetwerk Nederland voor de Krimpenerwaard
Gedeputeerde Staten hebben in 2014 een gebiedsovereenkomst afgesloten met de Stuurgroep Krimpenerwaard voor de realisatie van natuur-, water- en bodemdaling doelen. Op initiatief van de PvdA besprak de commissie het verzoek van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard om maximaal € 24,4 miljoen extra ter beschikking te stellen voor afwaardering en aankoop van gronden en voor proceskosten. Voor aanvang van de bespreking sprak de heer Neven namens de Stuurgroep Krimpenerwaard in. Hij vroeg de commissie de extra financiële  middelen ter beschikking te stellen.

Binnen de commissie bleek breed draagvlak voor het verzoek te zijn. De Groep Ellen Verkoelen vroeg zich wel af of de diverse plannen en visies die er op verschillende schaalniveaus voor dit gebied zijn, goed op elkaar afgestemd zijn.
De PvdA die meer grip op het geheel wilde houden,  wilde de gebiedsovereenkomst zien voordat deze getekend wordt. Het beviel haar niet dat de stuurgroep Krimpenerwaard de regie heeft over de inzet van gronden. Ook pleitte ze er voor in de gebiedsovereenkomst met de Krimpenerwaard voorwaarden voor het extra bedrag te stellen, zoals de eis dat agrariërs ook gecertificeerde natuurbeschermers zijn. De Partij voor de Dieren wilde meer uitgewerkte voorwaarden stellen voor natuurinclusieve landbouw in dit gebied. De Gedeputeerde zegde toe inzichtelijk te maken hoe de bestaande voorwaarden geborgd zijn. Dit wordt gecombineerd met het addendum van de gebiedsovereenkomst met de stuurgroep Krimpenerwaard die in het eerste kwartaal 2018 aan Provinciale Staten wordt gestuurd.De PVV kon zich sowieso niet vinden in het project omdat ze het er niet mee eens is dat goede landbouwgrond wordt omgezet in natuur en tegen onteigenen is.
 

Najaarsnota
De Najaarsnota is een herijking van de begroting 2017 en van de voorjaarnota 2017. De afwijkingen zijn vooral financieel van aard.
De PVV en D66 waren tevreden over de waardering van de inwoners van Zuid-Holland voor het recreatief groen in hun buurt en tevreden over de ontwikkeling van de biodiversiteit. De VVD vroeg de Gedeputeerde juist hoe de achterstand bij biodiversiteit sneller ingelopen kan worden. GroenLinks was nog kritischer. De fractie was niet blij dat de doelstellingen voor de realisatie van ecologische verbindingen weer niet gehaald waren.
Meerdere fracties zoals de PvdA, CDA en GroenLinks gaven aan dat de ambities van het college wel waargemaakt moeten worden. De Partij voor de Dieren stoorde zich er aan dat door het doorschuiven geen inzicht is in wat oorspronkelijk was gepland en wat de wijzigingen zijn in de planning.
De Najaarsnota wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de Statenvergadering van 11 oktober.

Uitgelicht

Zoeken