Realisatiestrategie Natuurnetwerk Nederland voor Krimpenerwaard in commissie Duurzame Ontwikkeling

Liesbeth Buzugbe

Op 27 september bespreekt de commissie Duurzame Ontwikkeling onder andere de realisatiestrategie Natuurnetwerk Nederland voor de Krimpenerwaard. Ook staan de najaarsnota 2017 en subsidieplafonds op de agenda. Commissievoorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 12.30 uur. U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf volgen via de webcast.

Najaarsnota

De Najaarsnota is een herijking van de primaire begroting 2017 en van de stand van de voorjaarnota 2017. De afwijkingen zijn vooral financieel van aard.

 

Subsidieplafonds

De commissie bespreekt het voorstel van Gedeputeerde Staten om subsidieplafonds vast te stellen van  € 18.250.000 voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer, € 13.000.000 voor Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap en € 160.000 voor 2013  Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (agrarisch
natuurbeheer).

 

Realisatiestrategie Natuurnetwerk Nederland voor de Krimpenerwaard

Voor de Krimpenerwaard hebben Gedeputeerde Staten in 2014 een gebiedsovereenkomst afgesloten met de Stuurgroep Krimpenerwaard voor de realisatie van natuur-, water- en bodemdaling doelen. De Stuurgroep stelt nu voor om de realisatiestrategie voor een deel van deze natuur aan te passen.
Op initiatief van de PvdA bespreekt de commissie de voorgestelde nieuwe en het verzoek van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard om maximaal € 24,4 miljoen ter beschikking te stellen voor afwaardering en aankoop van gronden en voor proceskosten. Op basis van het advies van de Statencommissie zullen Gedeputeerde Staten een definitief besluit nemen over het verzoek van de Stuurgroep Krimpenerwaard.

 

Kijk hier voor de volledige agenda en bijbehorende stukken.

Uitgelicht

Zoeken