Eerste vergadering commissie Bestuur en Middelen na reces

Liesbeth Buzugbe

Op 6 september vergaderde de commissie Bestuur en Middelen onder andere over de voorstellen van Gedeputeerde Staten over borging van beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen en het opdrachtgeverschap ProBiblio. Ook bespraken de commissieleden de acties van Gedeputeerde Staten om het voorspellend vermogen van de begroting te verbeteren en de besteding van de reserves te versnellen.

Borging beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen
In september vorig jaar besprak de commissie de vraag of de provincie sociaal-economische en demografische gegevens moet inkopen of deze gegevens zelf moet verzamelen en een databank hiervoor moet opzetten. Naar aanleiding hiervan discussieerde de commissie op 6 september over het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om de analyse en duiding van gegevens voor beleid door de provincie zelf te laten uitvoeren. Voor kwantitatieve gegevens wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande, openbare en vrij toegankelijke bronnen, zoals het CBS. Het verzamelen en voorbewerken van (aanvullende) gegevens wordt uitbesteed, aldus het voorstel.
Het voorstel kon op algemene instemming rekenen en wordt als hamerstuk geagendeerd voor de Statenvergadering van 13 september.

Opdrachtgeverschap ProBiblio
Een eveneens terugkerend onderwerp in de commissie was het opdrachtgeverschap van de provincie aan Probiblio. ProBiblio ondersteunt de openbare bibliotheken in Zuid-Holland. In september vorig jaar koos een ruime meerderheid in de commissie voor een actieve rol van de provincie in de aansturing van ProBiblio met meer focus op innovatie.
Alle fracties gaven aan tevreden te zijn over de voortgang. 50Plus vroeg om inzet op laaggeletterdheid en analfabetisme. D66 twijfelde over de noodzaak tot onderzoek naar het landelijk gebied en de PVV miste de gevolgen van het feit dat mensen tegenwoordig thuis toegang tot het internet hebben en de bibliotheek niet meer als leverancier van kennis nodig hebben. De Gedeputeerde zegde toe in 2018 een voortgangsrapportage op te leveren.

Versnellen Voorspellen en Vertellen
Tijdens de bespreking van de Jaarstukken  in de Statenvergadering van mei 2017 deden Provinciale Staten met klem een beroep GS om op korte termijn een plan van aanpak op te stellen voor het verbeteren van het voorspellend vermogen en het versnellen van de besteding van de reserves. De commissie besprak de brief “Versnellen, voorspellen en vertellen” waarin GS ingaan op de acties die ze hiertoe ondernemen.
D66 was kritisch. De fractie had een strakker plan verwacht waarbij per maatregel wordt aangegeven wat de verwachtingen zijn. In het algemeen zagen de fracties de acties als een eerste aanzet en wachten de concretisering af rond de begroting.

Gebiedsprogramma Hoeksche Waard
Bij aanvang van de vergadering sprak de heer van Waveren, wethouder van de gemeente Oud-Beijerland in over het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard. Hij riep de commissie op er op toe te zien dat opgavegericht en gebiedsgericht werken door de provincie wordt doorgezet.

Uitgelicht

Zoeken