Statencommissies

Administrator

Voordat Provinciale Staten een besluit nemen bespreken de Statenleden zo'n besluit eerst in een kleiner gezelschap dat zich concentreert op een beperkt aantal onderwerpen: een Statencommissie. 

Eenmaal per maand komen de Statencommissies bijeen op het Provinciehuis om besluiten van Provinciale Staten voor te bereiden. Agenda's en vergaderstukken van de commissies vindt u in de kalender. 

In de periode 2019-2023 zijn er vijf Statencommissies die ieder meerdere provinciale thema's bespreken. Daarnaast is er een commissie voor Onderzoek van de Rekening. De commissies zijn als volgt ingedeeld: 
 

Bereikbaarheid en Energie (BE) 

Commissievoorzitter: R. van Hemert
Commissiegriffier: tijdelijk Hielke Onnink

Onderwerpen: Verkeer, Personen en goederenvervoer over land en water, Infrastructuur (aanleg, beheer en onderhoud), Luchtvaart, Energievernieuwing en Warmterotonde. 
 

Klimaat, Natuur en Milieu (KNM) 

Commissievoorzitter: G.A. van de Breevaart
Commissiegriffier: Lennart Kapoen

Onderwerpen: Klimaatadaptatie, Landbouw, Programma Aanpak Stikstof (PAS), Natuur, Water (kaderstellende en toezichthoudende rol richting Waterschappen), Waterrecreatie, Samenwerking Groene Hart, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), Bodem (bodemdaling en duurzaam, veilig en efficiënt bodemgebruik) en Recreatie en Sport. 
 

Ruimte, Wonen en Economie (RWE)

Commissievoorzitter: S. Ozkaya
Commissiegriffier: Ingrid van Mulligen

Onderwerpen: Ruimtelijke Ordening, Wonen, Kustbeleid, Transitie haven en industrie, Greenports, MKB, Vestigingsklimaat en detailhandel, Innovatie, Digitalisering, Circulaire Economie en Human Capital. 
 

Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM) 

Commissievoorzitter: L.J.M.W. Neijenhuis
Commissiegriffier: Liesbeth Buzugbe 

Onderwerpen: Bestuur, Financiën, Bedrijfsvoering, Huisvesting, Verbonden Partijen, Grondzaken, IPO, EU/Internationaal, Communicatie, Media, Cultureel Erfgoed en Cultuurparticipatie. 
 

Integrale Commissie (IC) 

Commissievoorzitter: R.A.M. Weber
Commissiegriffier: Marit Frissen-van Veenendaal  

Onderwerpen: Herziening Omgevingsvisie- en verordening, Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid, Gebiedsgericht werken en Participatie. 
 

Commissie voor Onderzoek van de Rekening (COR)

Commissievoorzitter: E.G.T. Braam
Commissiegriffier: Ellen Pieters 

De commissie voor Onderzoek van de Rekening komt eens per kwartaal bijeen en heeft als taak de jaarrekening en het jaarverslag van provincie Zuid-Holland te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan Provinciale Staten. 
 

Een vergadering bijwonen of op de hoogte blijven?

Dat kan! De commissievergaderingen zijn openbaar. Op de kalender vindt u alles over de vergaderingen en de vergaderstukken. Bovendien kunnen inwoners, (maatschappelijke) organisaties, overheden en anderen gebruik maken van het inspreekrecht. Voorwaarde is wel dat de inspreker zich minimaal 1 werkdag van tevoren voor 12.00uur in de middag aanmeldt bij de commissiegriffier van de Statencommissie.

Volg het Twitter account (@PSZuid_Holland) met nieuws uit Provinciale Staten en Statencommissies en blijf op de hoogte! 

 

Uitgelicht

Zoeken