BAR-samenwerking en grenscorrectie in Voorne Putten

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen besprak op 12 april de ontwikkelingen in de samenwerking Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en de ontwikkelingen in Voorne-Putten. Voor dat laatste onderwerp waren ruim 50 inwoners uit Oudenhoorn naar de vergadering gekomen.

BAR samenwerking
Op initiatief van de PvdA bespreekt de commissie regelmatig ontwikkelingen in de diverse regio’s van Zuid-Holland. Op 12 april was onder andere de BAR-samenwerking aan de beurt.
Sinds 2014 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gefuseerd tot één BAR gemeente. De heer Van Belzen, burgemeester van Barendrecht en de heer Bravenboer, voorzitter van de Directieraad van de BAR-organisatie, gaven een presentatie over de stand van zaken van de BAR-samenwerking. Uitgangspunt van de gemeenten is dat ze één gezamenlijke ambtelijke organisatie willen behouden en tegelijkertijd drie zelfstandige gemeenten willen blijven.

Een deel van de fracties, zoals de PvdA, 50Plus en de PVV gaf aan voordelen in deze samenwerkingsvorm te zien. De PVV gaf aan dat je een dergelijke samenwerking ook de tijd moet gunnen om zich te ontwikkelen.
Met name de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de SP waren kritischer. Zij haalden het rapport van de rekenkamer aan dat kritisch was over de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst. Het CDA gaf aan dat de bestuurlijke doelen van de samenwerking, zoals een versterkte regionale positie, scherper en beter meetbaar geformuleerd zouden moeten worden. D66 stelde het nog scherper. Het rapport van de rekenkamer heeft het beeld bevestigd dat ambtelijke fusies een doodlopende weg zijn, aldus de fractie.
De fractie van SGP & ChristenUnie merkte op dat de presentatie van de BAR-samenwerking gebaseerd is op de huidige situatie, terwijl het rapport van de Rekenkamer van een eerder moment is. Wel gaf ze aan dat het lastig is om te bouwen aan één identiteit als de drie gemeentes elk een eigen collegeprogramma en eigen profiel hebben.
Eerder was al met Gedeputeerde Staten afgesproken de verschillende samenwerkingsvormen tussen gemeenten in Zuid-Holland te blijven volgen en te evalueren om hier lessen uit te trekken.

 

Voorne Putten
De bespreking van de ontwikkelingen in Voorne Putten stond in het teken van de wens van Oudenhoorn om zich te voegen bij de gemeente Hellevoetsluis. Op dit moment valt Oudenhoorn onder Nissewaard. Zowel Hellevoetsluis en Nissewaard kunnen zich vinden in de wens van Oudenhoorn. Knelpunt bij een eventuele grenscorrectie is de financiële uitwerking.
De kwestie leeft sterk bij de Oudenhoornaars; ruim 50 inwoners waren naar het provinciehuis gekomen om het debat vanaf de publieke tribune te volgen. Voorafgaand aan de bespreking door de fracties sprak de heer Keijzerwaard namens de Stichting Hoornse Hoofden in over de wens van veel Oudenhoornaars om over te gaan naar Hellevoetsluis.

Alle fracties gaven aan de wens van Oudenhoorn te steunen. In de commissie was ook brede steun voor het proces dat Gedeputeerde Staten willen volgen om tot een oplossing in de regio te komen. De gedeputeerde gaf aan een provinciaal eindbod te hebben ingebracht over het door Hellevoetsluis aan Nissewaard te betalen bedrag bij een grenscorrectie. Mocht er geen overeenstemming komen tussen de gemeenten dan zullen Gedeputeerde Staten hun eindvoorstel aan een extern deskundige voorleggen ter validering. Vervolgens wordt het gevalideerde voorstel opnieuw aan de  gemeenten voorgelegd. Als er dan nog geen overeenstemming worden bereikt dan zullen Provinciale Staten moeten bepalen of zij willen besluiten tot een grenscorrectie. Het doel is om voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar tot een oplossing te komen.

Uitgelicht

Zoeken