Begroting en faunabeheerplan voor de smient in commissie Duurzame Ontwikkeling

Liesbeth Buzugbe

De commissie Duurzame Ontwikkeling besprak op 1 november onder andere de begroting 2018, het Programma Zuid-Hollands Groen 2018-2032 en het faunabeheerplan voor de smient.

Begroting 2018  en Programma Zuid-Hollands Groen 2018- 2032
De begroting is het moment voor Provinciale Staten om te discussiëren over de inhoudelijke en financiële vertaling van de keuzes die gemaakt zijn in onder andere het Hoofdlijnenakkoord.

Meerdere partijen waaronder de PVV, de SGP&ChristenUnie en GroenLinks en D66 spraken zich positief uit over netwerkend werken. De SGP&ChristenUnie en D66 gaven wel aan dat hierdoor de uitvoering wel minder snel kan verlopen. De SGP&ChristenUnie vroeg de Gedeputeerde om PS hiervan op de hoogte te houden, zodat waar nodig maatregelen genomen kunnen worden. GroenLinks benadrukte dat samenwerking niet er toe mag leiden dat de provincie een terugtrekkende rol inneemt. De invulling van de rol van gebiedsregisseur vond de fractie te vaag.

De PVV gaf aan dat wandel-, fiets- en ruiterpaden tussen groengebieden beter met elkaar verbonden moeten worden en dat er aan het onderhoud en beheer van ruiterpaden nog veel te verbeteren valt. De VVD riep op tot een grotere ambitie bij openstellen van groengebieden voor ruiters, niet alleen bij de provincie, maar ook bij terreinbeherende organisaties en landschapstafels. De PvdA vroeg aandacht voor ontbrekende schakels in ruiterpaden en ook de Partij voor de Dieren pleitte voor een netwerk van ruiterpaden.

De VVD, SP en SGP&ChristenUnie vroegen meer aandacht voor de visserij, onder meer voor de gevolgen van de Brexit voor deze sector. De SGP&ChristenUnie vroeg ook aandacht voor inzet van schapen voor verbetering van de biodiversiteit. De fractie zal er bij de behandeling van de begroting op terugkomen. De VVD vroeg meer aandacht voor boerenlandvogels.

Het CDA stelde dat de innovatieagenda duurzame landbouw goed loopt, maar drong wel aan op toename van het aantal deelnemers,. 50Plus stelde de Gedeputeerde enkele vragen over o.a. Mainport Rotterdam.

De PvdA stelde voor wel bij de begroting ruimte te reserveren voor voorstellen vanaf 5 miljoen, maar later in Provinciale Staten de bijbehorende doelen en indicatoren vast te stellen. De Partij voor de Dieren gaf aan dit voorstel te zullen steunen. Ook gaf de PvdA aan met andere fracties mee te willen denken aan een bijstelling voor ecologische verbindingen.

De PVV was onder meer kritisch over de subsidie dienaar de landschapstafels gaat. Het bedrag van 9,7 miljoen vindt zij veel te hoog. Scherpe kritiek kwam van GroenLinks en de Partij voor de Dieren die stelden dat de provincie op het gebied van groen niet op schema ligt en dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Ze vinden dat het nieuwe koersdocument visie Rijke Groen Blauwe Leefomgeving zich te eenzijdig richt op beheer en niet op uitbreiding met nieuwe natuurgebieden. De PvdA sloot zich hierbij aan.

Over het algemeen was de commissie tevreden over het Programma Zuid-Hollands Groen. Het programma geeft inzicht in de uitvoeringsresultaten en bestedingen die worden voorzien van 2018 tot 2032 voor het realiseren van de beleidsdoelen Groen.

De begroting en wordt geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 8 november

 

Faunabeheerplan smient Zuid-Holland 2017-2023
De Stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland heeft in de afgelopen periode gewerkt aan het afronden van het faunabeheerplan voor de smient. Dit faunabeheerplan gaat over de bestrijding
van de smient in de winterperiode (oktober - maart) om schade aan gras en andere kwetsbare gewassen te beperken. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om goedkeuring te verlenen aan faunabeheerplannen.

Inspreekster mevrouw Huber, secretaris van Faunabeheereenheid Zuid-Holland lichtte de totstandkoming en inhoud van het faunabeheerplan toe. Ze gaf aan dat de afname in de populatie groot is, maar nog niet zo groot dat de staat van instandhouding in het geding is. Mevrouw Kuijpers van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland die namens 28 natuurorganisaties insprak, bestreed dit en pleitte juist voor meer beschermingsmaatregelen en voor afkeuring van het faunabeheerplan door Gedeputeerde Staten omdat het niet zou voldoen aan eisen uit de verordening en in strijd zou zijn met de Wet Natuurbescherming.

Het faunabeheerplan wordt geagendeerd voor Provinciale Staten van 8 november zodat fracties die Gedeputeerde Staten willen meegeven het faunabeheerplan niet goed te keuren, hierover een motie kunnen indienen.


Leenheerenpolder
De heer Boogaard, wethouder te Korendijk en voorzitter van de stuurgroep gebiedsontwikkeling Hoeksche Waard West, verzocht de commissie alsnog toe te staan dat hij een presentatie geeft over Leenheerenpolder, aangezien de polder een statusverandering krijgt en Natura 2000 gebied wordt. De commissie besloot dat ze graag een presentatie ontvang wanneer er mee helderheid is over de definitieve status van de Leenheerenpolder als Natura 2000-gebied

 

Duinpad Voorne
De heer Oorschot sprak namens de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne in over een duinpad in Rockanje dat onlangs is geasfalteerd. Het gebied is een Natura 2000 gebied. De heer Oorschot verzocht Provinciale Staten het college te bevelen het pad in oorspronkelijke staat te herstellen.

 

Intensieve veehouderij
De heer Verhorst en mevrouw de Baar van LTO Noord spraken in naar aanleiding van de brief “VRM actualisering over intensieve veehouderij.  Vervolgens boden ze samen met Jansen van POV het manifest ”Actualisering Verordening Ruimte en Afsprakenkader intensieve veehouderij” aan commissievoorzitter Marischa Kip aan.

Uitgelicht

Zoeken