Commissie Bestuur en Middelen bespreekt de najaarsnota, eindrapport Rekenkamer over restauratie rijksmonumenten, diversiteit in de personeelssamenstelling en de verbouwing van het bestuursgebouw

Liesbeth Buzugbe

De Commissie Bestuur en Middelen vergadert op 10 oktober over onder meer de najaarsnota, het eindrapport van de Randstedelijke Rekenkamer over het onderzoek naar de restauratie van rijksmonumenten, het vervolg op de quickscan diversiteit en de verbouwing van het bestuursgebouw. Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen, maar kunt deze ook volgen via de webcast.

Najaarsnota 2018
In de Najaarsnota 2018 worden de beleidsmatige en financiële bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2018 gepresenteerd. De najaarsnota sluit op een voordelig verschil van € 7,8 mln. De stand van de algemene reserve komt hiermee op € 80,8 mln.

Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer inzake onderzoek naar de restauratie van rijksmonumenten
Vanaf 2012 zijn de provincies verantwoordelijk voor de verdeling van de rijksmiddelen voor het restaureren van rijksmonumenten. De Randstedelijke Rekenkamer (RR) heeft onderzocht of de provincie er in slaagt om de rijksmonumenten te behouden via de subsidieregeling voor het restaureren van rijksmonumenten en welke verbeteringen mogelijk zijn. De commissie bespreekt de uitkomsten van het rapport.

Vervolg QuickScan Diversiteit
In 2017 heeft de commissie de quickscan diversiteit besproken waarin werd  aangegeven dat de provincie op het terrein van diversiteit in de samenstelling van het personeel aan het minimum voldoet voor een overheidsorganisatie, maar de bestaande ambitie om meer met het thema te doen vraagt om een verhoogde inspanning. Op 10 oktober bespreekt de commissie de stappen die Gedeputeerde Staten sindsdien gezet hebben, de behaalde resultaten en de ambities voor de toekomst.

Verbouwing Bestuursgebouw  Provinciehuis
De provincie is voornemens het bestuursgebouw te verbouwen. In juni is besloten een PS-werkgroep in te stellen om het kredietbesluit voor de verbouwing  voor te bereiden. De commissie bespreekt op 10 oktober het advies van de werkgroep. De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u hier lezen.

Uitgelicht

Zoeken