DO: technische sessie "Icoonsoorten"

De Wet natuurbescherming kent een beschermingsregime voor de wilde flora en fauna. Net als onder de
Flora- en faunawet gelden er diverse verbodsbepalingen ten aanzien van een groot aantal inheemse
dier- en plantensoorten. Daarnaast kent Wet natuurbescherming de verplichting voor provincies om
maatregelen te treffen ten behoeve van de staat van instandhouding van een zeer groot scala aan soorten.
Aan deze taak (en aan het meer algemene streven naar een versterking van de biodiversiteit) willen
Gedeputeerde Staten invulling geven door het benoemen van ca. 30 icoonsoorten. Deze soorten zijn
belangrijke indicatoren voor de diverse vormen van natuur in Zuid-Holland, maar staan ook symbool voor
een bepaalde biotoop. In deze biotoop leven uiteraard ook andere beschermde soorten. De veronderstelling
is dat, wanneer het goed gaat met de icoonsoorten omdat de biotoop op orde is, hiervan vele andere soorten
meeprofiteren.

De icoonsoorten zijn ook gekozen op grond van hun herkenbaarheid en ‘representatieve waarde’. Zodoende
kunnen deze soorten een ambassadeursrol vervullen voor hun ‘type natuur’. Ook in de verbinding met andere
opgaven spelen de icoonsoorten een belangrijke rol. Zo staat bijvoorbeeld de egel voor de natuur in de stad
en de groene verbindingen tussen stad en land, maar ook voor meer stedelijk groen dat bijdraagt aan
gezondheid en klimaatadaptatie.

Het voornemen is om per icoonsoort, samen met de maatschappelijke partners, in beeld te brengen wat
zinvolle en wenselijke maatregelen zijn. Er kan (opnieuw) een subsidiemogelijkheid worden opengesteld,
maar ook kan de provincie samen met de maatschappelijke partners specifieke maatregelen treffen. Ook
zal bij het besteden van het groene budget worden bezien in hoeverre de uitgaven bijdragen aan de
instandhouding van de icoonsoorten en hun biotoop. De icoonsoorten zullen uiteraard ook worden opgenomen
in de Visie op de Rijke Groenblauwe Leefomgeving (het concept van de Visie Rijke Groenblauwe
Leefomgeving zal op 13 juni 2018 door de commissie worden behandeld).

In een technische sessie wordt uitgelegd wat de icoonsoorten zijn, waar ze voor staan en hoe de provincie tot
deze selectie van soorten is gekomen.

Tijdstip: 10:30 - 12:00 uur


De commissie DO heeft 24 januari 2018 ingestemd met het organiseren van deze sessie.

Locatie:
Landschapszaal
Vergaderdatum:
14-02-2018
Starttijd:
10:30
Programma:
Zie beschrijving
Contactpersoon:
Randy de Jongh 070 441 6585 of rr.de.jongh@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken