Laatste vergadering Provinciale Staten voor de verkiezingen

Liesbeth Buzugbe

Op 20 februari vergaderen Provinciale Staten over het luchtvaartdossier, Vlietland, de omgevingsvisie Zuid-Holland en de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving

Luchtvaartdossier
De commissie Verkeer en Milieu heeft op 6 februari 2019 geadviseerd het luchtvaartdossier voor deze vergadering te agenderen. Er vindt geen besluitvorming plaats over een Statenvoorstel. Wel kunnen de fracties moties indienen.

Vlietland
Op 13 februari spraken de leden van de Commissie Duurzame Ontwikkeling onder andere over de overeenkomst over Vlietland uit 2009 tussen de provincie, BAM en een groep belanghebbenden. Om fracties in de gelegendheid te stellen moties in te dienen, is het als bespreekonderwerp voor de Statenvergadering geagendeerd.

Omgevingsvisie Zuid-Holland
Met het Omgevingsbeleid van Zuid-Holland streeft de provincie naar een optimale wisselwerking tussen gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en een goede leefomgevingskwaliteit. Het Omgevingsbeleid van Zuid-Holland omvat al het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving. Het bestaat uit twee kaderstellende instrumenten: de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. De Omgevingsvisie omvat een aantal wettelijk verplichte plannen waar PS in deze vergadering een besluit over zal nemen.

Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
De Wet natuurbescherming schrijft voor dat de provincie een natuurvisie opstelt. De uitwerking van de ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving en de Uitvoeringsagenda vervangt de Beleidsvisie Groen. Deze ontwerp Visie is opgesteld met de partners en kent een integrale afweging, gericht op het welzijn van de inwoners in onze provincie.

Uitgelicht

Zoeken