Provinciale Staten vergaderden over Voorjaarsnota, Kadernota en Kaderbesluit Bereikbaarheid

Liesbeth Buzugbe

Provinciale Staten vergaderden op 14 juli over de Voorjaarsnota 2021 en de Kadernota 2022-2025 en Kaderbesluit Bereikbaarheid 2022. De vergadering is terug te zien op https://pzh.notubiz.nl/

Voorjaarsnota aangenomen
De woordvoering over de voorjaarsnota was vrij kort. Veel fracties beperkten zich tot de mededeling dat ze het voorstel van Gedeputeerde Staten voor de voorjaarsnota steunen en spaarden hun spreektijd voor de bespreking van de Kadernota en het Kaderbesluit infrastructuur.
De fractie van ChristenUnie&SGP diende een amendement is om het budget voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed te verhogen met €2.816 en het subsidieplafond voor de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 in het jaar 2021 te verhogen van €1.600.000 naar €4.416.957. Het amendement werd aangenomen. Tegen stemden Partij voor de Dieren en PvdA.

De voorjaarsnota werd ook aangenomen.

Kadernota 2022-2025 en Kaderbesluit Bereikbaarheid 2022
In de Statenvergadering werden zeven moties ingediend bij de Kadernota. Vier moties werden aangenomen.
Een van de aangenomen moties betrof het cultuur- en erfgoedbeleid van de provincie. Het college werd opgeroepen  een verkenning uit te voeren naar het bereik van het Zuid-Hollandse cultuurbeleid op zowel de kunsten als het erfgoed en te onderzoeken wat het bereik is van Rijks-, provinciaal en gemeentelijk cultuurbeleid en of er sprake is van “witte vlekken”. Ook moet de huidige Zuid-Hollandse inzet op dit terrein worden vergeleken met die van andere provincies.
De motie ‘’Landbouw geen ongewenste sector’ werd ook aangenomen. In deze motie werd het college verzocht zich niet alleen te baseren op de theoretische modellen voor de stikstofdoelstellingen, maar ook op bredere afwegingen  ten aanzien van natuurdoelstellingen met ruimte voor de landbouw. Daarnaast riep de motie op om bij het Rijk aan te dringen op meer duidelijkheid over de regels en opgaven.
Met de aangenomen motie ‘Extra ondersteuning gemeenten bij aanpak woningbouwcrisis’ vragen Provinciale Staten het college om bij de Begroting 2022 nieuwe voorstellen te doen, inclusief budgetvoorstellen, teneinde de woningbouw in onze provincie verder te stimuleren en gemeenten waar nodig nog meer te ondersteunen.
De laatste motie die unaniem werd aangenomen betrof ‘Beter Agenderen en Plannen’. In deze motie wordt de agendacommissie van Provinciale Staten gevraagd voorstellen te doen om op het gebied van planning en agendering verbeteringen te bewerkstelligen.
De Kadernota 2022-2025 en het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2022 werden aangenomen.

Koninklijke onderscheiding voor gedeputeerde Zevenbergen
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten werd gedeputeerde Frederik Zevenbergen verrast met een Koninklijke Onderscheiding. De heer Zevenbergen die onlangs gedeputeerde is geworden, is daarvoor bijna 20 jaar volksvertegenwoordiger geweest. Hij was lange tijd raadslid van gemeente Leiden en ruim twee jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Naast zijn functie als raadslid had hij ook diverse raads-nevenfuncties. De Commissaris van de Koning schetste hem als een echte verbinder en een toegewijd volksvertegenwoordiger. Volksvertegenwoordigers in functie kunnen niet koninkgijk worden onderscheiden. Tijdens zijn vertrek als raadslid was het wettelijk niet mogelijk om hem de Koninklijke Onderscheiding te geven, omdat hij toen als lid van Provinciale Staten was. Nu hij gedeputeerde is geworden zijn deze belemmeringen weg en werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vertrek statengriffier Eric Meurs en benoeming nieuwe statengriffier Berend Sepers
Aan het eind van de vergadering namen de leden van Provinciale Staten afscheid van statengriffier Eric Meurs. Eric Meurs, die Statengriffier was sinds2017, wordt de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Zwolle. Commissaris van de Koning Jaap Smit nam met een speech afscheid van hem en keek terug op de afgelopen jaren. “We gunnen je de nieuwe uitdaging in Zwolle van harte, maar voor ons is het jammer dat je gaat. Jij hebt de niet gemakkelijke taak om het alle Statenleden naar de zin te maken op uitstekende wijze uitgevoerd. De leden van PS, en ook de voorzitter, konden van jou op aan.”
Eric Meurs wordt als Statengriffier opgevolgd door Berend Sepers. Tijdens de Statenvergadering hebben Provinciale Staten hiertoe per hamerslag besloten. Op 1 september 2021 start hij met zijn werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland. Berend Sepers is geen onbekende in het griffiersvak. Zo was hij vanaf 2009 Raadsgriffier van de gemeente Kaag en Braassem en vanaf 2015 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Nieuwe fractievertegenwoordiger GroenLinks
In verband met het vertrek van fractievertegenwoordiger de heer Van Gerven werd mevrouw Spekreijse-Deijs beëdigd tot nieuwe fractievertegenwoordiger van GroenLinks.

Uitgelicht

Zoeken