Provinciale Staten vergaderen over stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg

Fleur de Groot

Op woensdag 4 maart 2020 vergaderden Provinciale Staten over de stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg.

Stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg

Provinciale Staten spraken over de stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg. Het debat werd gevoerd tegen de achtergrond van de verwachting dat later deze week door betrokken partners een lang verwacht bestuurlijk akkoord wordt gesloten voor woningbouw op deze locatie.

Wethouders uit de gemeenten Wassenaar en Katwijk maakten bij aanvang van de vergadering gebruik van het inspreekrecht. De wethouder uit Wassenaar uitte zijn zorgen over de gevolgen voor het verkeer en over de mogelijke aantasting van de ‘groene bufferzone’ in deze regio. De wethouder van Katwijk hield Provinciale Staten voor dat zijn gemeente graag snel wil beginnen met het bouwen van (betaalbare) woningen. Hij benadrukte dat met de verwachte bestuurlijke overeenkomst belangrijke, gezamenlijke stappen worden gezet.

In het debat dat volgde werd herhaaldelijk onderstreept dat de behoefte aan extra betaalbare woningen in Zuid-Holland zeer groot is. De steun voor bouwen op de locatie Valkenburg bleek breed gedeeld. Tegelijk bleken ook in de Staten zorgen te leven over de onvermijdelijke verkeerstoename en de mogelijke teloorgang van de groene buffer.

Daarnaast werd door DENK en SP de vraag opgeworpen hoe kan worden verzekerd dat de nieuwe woningen op deze locatie, maar ook elders in de provincie, daadwerkelijk bewoond gaan worden door de kopers. Deze partijen vroegen de gedeputeerde naar mogelijke instrumenten voor een anti-speculatiebeding bij de verkoop van de woningen. Gedeputeerde Koning gaf aan dat daar zeker aandacht voor is, bij de loactie Valkenburg, maar ook bijvoorbeeld in de regio Holland-Rijnland.

De VVD diende een motie in met als titel “optimaliseren woningbouw Valkenburg”. Met deze motie beoogde de VVD onder andere de mogelijkheden met betrekking tot de dichtheid van de bebouwing in de regio op korte termijn nader onderzocht te krijgen. De motie werd mee-ondertekend door DENK, PVV, FvD en Groep Privé. Andere fracties (CDA, CU/SGP, GroenLinks) maakten bezwaar. Zij vonden vooral het signaal dat van de motie zou uitgaan kort voor de ondertekening van het bereikte akkoord over de locatie Valkenburg, ongelukkig. De motie werd uiteindelijk aangehouden. In de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie wordt 11 maart a.s. verder gesproken over de ontwikkeling van de locatie Valkenburg.

Uitgelicht

Zoeken