Voorjaars- en kadernota in Commissie Duurzame Ontwikkeling

Liesbeth Buzugbe

Op 14 juni besprak de Commissie Duurzame Ontwikkeling de voorjaars- en kadernota. Ook op de agenda stonden de subsidieregeling “Asbest er af, zon er op”, diverse faunabeheerplannen en aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer over de rol van de provincie bij natuurcompensatie.

Voorjaarsnota, kadernota en subsidieregeling “Asbest er af, zon er op”
Elk jaar voor de zomer stellen Provinciale Staten de voorjaarsnota en de kadernota vast. De voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing op het lopende begrotingsjaar (2017). De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor de komende vier jaar en een lange termijn doorkijk. Naast de voorjaarsnota en kadernota besprak de commissie ook het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) voor een vervolgsubsidieregeling “asbest er af, zon er op”. Via deze regeling kunnen boeren met grote asbestdaken  subsidie krijgen voor het installeren van zonnepanelen.

In de commissie was brede steun voor het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om de subsidieregeling “asbest er af zon er op” te verlengen. Groen Links vroeg zich wel af of de regeling voldoende toegankelijk is voor de agrariërs. De PVV stelde vragen over de hoogte van het subsidieplafond, aangezien eerder geld was overgehouden voor deze subsidieregeling.  De VVD wilde van Gedeputeerde Staten weten wat ze nog kunnen doen om overtollige zonne-energie te verkopen aan energiebedrijven, zodat het voor agrariërs rendabel is om hele daken te bedekken.

Algemene zorg was er over de stand van de weidevogels. D66 vroeg naar de mogelijkheden om in bepaalde gebieden nog extra inzet te plegen voor weidevogelbeheer, zoals in de Krimpenerwaard. Ook de PvdA kon zich hierin vinden, net als de SP en GroenLinks.

De PvdA miste in de voorjaarsnota middelen voor het voorkomen van hittestress is steden. Ze wilde van GS weten of deze plannen nog gemaakt moeten worden of dat GS hier geen rol voor de provincie ziet. Het CDA besteedde aandacht aan de schade die zomerganzen aan boerenbedrijven veroorzaken. De partij gaf te kennen met ander partijen te komen met een motie voor passende maatregelen en hiervoor op brede steun in PS te rekenen. De Partij voor de Dieren pleitte er voor dat de provincie een deel van haar agrarische gronden niet verkoopt maar verpacht aan boeren voor agrarisch natuurbeheer.

De voorjaars- en kadernota, subsidieplafonds en de subsidieregeling “asbest er af zon er op” worden als bespreekstuk geagendeerd voor Provinciale Staten van 28 juni.

 

Faunabeheerplannen
Gedeputeerde Weber heeft tijdens de bespreking van de nieuwe wet natuurbescherming eind vorig jaar toegezegd de commissie te betrekken bij de vaststelling van faunabeheerplannen. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om goedkeuring te verlenen aan faunabeheerplannen. Op 14 juni besprak de commissie de faunabeheerplannen voor de zwarte kraai, kauw, vos, ekster, roek, wilde eend, fazant, konijn, haas en de houtduif.

Voor de faunabeheerplannen was brede steun in de commissie. Met name de afstemming met diverse betrokken organisaties oogstte veel lof. De Partij voor de dieren had diverse aanbevelingen voor GS. Zo stelde ze voor heen aanvullende verlening meer te verlenen voor de jacht op bejaagbare soorten gezien hun ongunstige staat van instandhouding. De PVV maakte een punt van de kosten die boeren moeten betalen voor het melden van schade. Te hoge kosten beïnvloeden het aantal schademeldingen en geven de provincie geen goed zicht in de werkelijke omgang van de schade.

 

Rol provincie bij natuurcompensatie
De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe de provincie haar regierol invult op het gebiedvan natuurcompensatie en welke verbeteringen er binnen het natuurcompensatiebeleid mogelijk zijn. Ze ziet mogelijkheden tot verbeteringen op het gebied onder andere het borgen en controleren van de compensatiemaatregelen voor het Natuurnetwerk Nederland. In aanwezigheid van de rekenkamer besprak de commissie het rapport.

De discussie spitste zich toe over de wijze van vastlegging van afspraken met derden over natuurcompensatie. Waar deze afspraken met particulieren in een overeenkomst worden vastgelegd, gebeurt dit niet bij afspraken tussen de provincie en mede-overheden. In het laatste geval wordt geen overeenkomst gesloten, maar vindt vastlegging plaats via een ontheffing. De rekenkamer adviseerde ervoor te zorgen dat ook de afgesproken compensatiemaatregelen met mede-overheden meer afdwingbaar worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een overeenkomst.

De Gedeputeerde zegde toe een korte notitie op te stellen waarin het geadviseerde model van de Randstedelijke Rekenkamer en het huidige model van Gedeputeerde Staten toegelicht worden. Het onderwerp komt terug in de commissievergadering van september.

Uitgelicht

Zoeken