Woonvisies en ambities omgevingsbeleid op de agenda van de Ruimte en Leefomgeving

Fleur de Groot

Commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde over. de ambitienotitie omgevingsbeleid en de geactualiseerde regionale woonvisies Drechtsteden en Goeree-Overflakkee. De vergadering is terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Ambitie omgevingsbeleid

Provincie Zuid-Holland ontwikkelt een nieuw omgevingsbeleid. In dat kader besprak de commissie Ruimte en Leefomgeving de voorgestelde ambities en opgaven en de wijze waarop Zuid-Holland aan deze opgaven wil bijdragen. 

In de commissie Ruimte en Leefomgeving ging het met name om de ambities ‘Naar levendige meerkernige metropool” en “Naar een nieuwe economie: the next level”.  De fracties vonden de ambities nog te weinig concreet.  De term “meerkernige metropool” te onduidelijk en in de ambitie ‘nieuwe economie’ zouden ze graag al meer richting circulaire economie zien. Wat meteen de discussie op riep: Wat is beledsneutraal overzetten? Wie bepaalt dat? Ook sprak de commissie haar zorgen uit over de haalbaarheid van de planning en vroeg GroenLinks zich af of in juni de inspraak in niet te vroeg was.

Over het participatietraject dat zo sterk verbonden is met de ontwikkeling van het omgevingsbeleid is de commissie ook nog niet helemaal tevreden. Graag zien ze daar een uitgewerkt idee voor. Tegelijk gaf de commissie aan dat PS zelf daar ook een rol in moet gaan pakken.


Geactualiseerde regionale woonvisies Drechtsteden en Goeree-Overflakkee

In 2011 hebben de provincies een regierol gekregen op het gebied van woningbouwprogrammering. De provincie Zuid-Holland heeft vanaf dat jaar ingezet op regionale woonvisies. Met een regionale woonvisie zorgen gemeenten voor een regionale onderbouwing en een kwantitatieve en kwalitatieve afstemming van hun woningbouwprogramma. De actualisatie van de regionale woonvisies vindt eens in de drie jaar plaats

In de commissie werd gesproken over de woonvisies van de regio’s Drechtsteden en Goeree-Overflakkee. Daarnaast besprak de commissie de stand van zaken met betrekking tot de regio's Holland Rijnland en Midden-Holland en de Regio Rotterdam waarvan GS vorig jaar de woonvisie deels heeft aanvaard.

De commissie maakt zich zorgen over ontwikkelingen in de Rotterdamse regio en vraagt  de gedeputeerde er goed vinger aan de pols te houden. Ook vraagt de commissie om actie dit jaar wat betreft het aanleveren van een woonvisies van Midden-Holland en Holland Rijnland

Over het algemeen is de commissie tevreden over de geactualiseerde woonvisies die door Drechtsteden en Goeree Overflakkee zijn aangeleverd. Aandachtspunten daar waren voornamelijk overprogammering, het scheefwonen en het beeld dat er weinig groeimogelijkheden zijn voor inwoners om door te stromen naar een andere woning. De commissie was enthousiast over het klimaatneutraal bouwen die in de visies stonden.

 

Uitgelicht

Zoeken