Stukken

Op deze pagina zijn overzichten van ingekomen stukken, schriftelijke vragen en antwoorden, moties, amendementen en PS besluiten opgenomen. Klik op het kopje voor het betreffende overzicht of selecteer de gewenste optie in het navigatiemenu aan de linkerzijde.

 • PS besluiten zijn besluiten die in de Statenvergadering zijn bekrachtigd en ondertekend door de Commissaris van de Koning en de Statengriffier. Het zijn de formele besluiten genomen door Provinciale Staten.

 • Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

 • Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
  stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
  amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
  een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
  amendement niet naast zich neerleggen.

 • Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
  geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
  met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
  daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
  in stemming wordt gebracht.

 • Het stellen van schriftelijke vragen door Statenleden is om over een bepaald onderwerp politieke
  vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten en/of de commissaris van de Koning. Het
  onderwerp moet actueel zijn(bijvoorbeeld n.a.v. berichtgeving in de media) maar niet urgent.
  De vragen moeten binnen vier weken worden beantwoord.

Uitgelicht

Zoeken