Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Memo Holt Holding BV tav keuze windlocatie Hellevoetsluis (nagezonden) Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 19-09-2018 Procedurevergadering 26-09-2018
Brief gedeputeerde Bom Verzoek terugtrekken Statenvoorstel Partiële herziening VRM windenergielocatie F (nagezonden) Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 19-09-2018 overlegvergadering 26 september
GS-brief Aanvullende informatie over mogelijke juridische vervolgstappen Zwethof Provinciale Staten 19-09-2018 desgewenst betrekken bij het agenderingsverzoek Zwethof
Bijdrage van dhr de Vroom Provinciale Staten 17-09-2018 desgewenst betrekken bij de agendapunt vaststellen definitief voorkeursalternatief Duinpolderweg
Mailbericht met bijlage van diverse fracties gemeenteraad Haarlemmermeer Provinciale Staten 17-09-2018 desgewenst betrekken bij de agendapunt vaststellen definitief voorkeursalternatief Duinpolderweg
Brief van dhr Van der Voort laatste informatie Randweg Lisse/Poelweg Provinciale Staten 17-09-2018 desgewenst betrekken bij de agendapunt vaststellen definitief voorkeursalternatief Duinpolderweg
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Onderbouwing randweg Lisse Provinciale Staten 17-09-2018 desgewenst betrekken bij de agendapunt vaststellen definitief voorkeursalternatief Duinpolderweg
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Verkeersstructuur Hoeksche Waard Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 17-09-2018 procedurevergadering 26 september
Schriftelijke vragen van de Statenleden Prive en Groenendijk (PVV) Vervolgvragen staat provinciale en gemeentelijke bruggen Zuid-Holland Provinciale Staten 17-09-2018 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van de Statenleden Minderhout (PvdA), Van Aelst (SP) en Van Hunnik (GroenLinks) Gaswinning Gaag-Monster Provinciale Staten 17-09-2018 doorgeleiden naar GS ter afhandeling

Zoeken