Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Randstedelijke Rekenkamer Opvolging aanbevelingen 2019 Zuid-Holland Kies een orgaan 22-05-2019 procedurevergadering 19 juni
Randstedelijke Rekenkamer Opvolging aanbevelingen 2019 Zuid-Holland_aanbiedingsbrief Kies een orgaan 22-05-2019 procedurevergadering 19 juni
GS-brief Analyse ontwerpbegrotingen 2020 van de provinciale publieke verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) Kies een orgaan 22-05-2019 overlegvergadering 19 juni middag
GS-brief Analyse ontwerpbegrotingen 2020 van de provinciale publieke verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen)_Analyse Kies een orgaan 22-05-2019 overlegvergadering 19 juni middag
GS-brief met betrekking tot het ter kennisname aanbieden van de analyse (concept)jaarrekeningen 2018 van de zeven provinciale publieke verbonden partijen Kies een orgaan 22-05-2019 overlegvergadering 19 juni middag
GS-brief met betrekking tot het ter kennisname aanbieden van de analyse (concept)jaarrekeningen 2018 van de zeven provinciale publieke verbonden partijen_Analyse Kies een orgaan 22-05-2019 overlegvergadering 19 juni middag
Brief van Dhr Verhoef over Jaarrekening 2018 van provincie Zuid Holland Provinciale Staten 22-05-2019 desgewenst betrekken bij de behandeling van de jaarstukken 2018
Brief van cdK over integriteit Fractievoorzittersoverleg 22-05-2019 fractievoorzittersoverleg
Brief van de voorzitter van het Gebiedsoverleg Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden aan PS over het Deltaprogramma en de provincie Kies een orgaan 21-05-2019 procedurevergadering 19 juni
Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 versie 1_1 met de Staat der Nederlanden_Voorblad overeenkomst Kies een orgaan 21-05-2019 procedurevergadering 19 juni

Zoeken