Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Schriftelijke vragen van Statenleden Stepanyan (GL) en Van Aelst (SP) over Shellpapers 2 jaar later Provinciale Staten 11-06-2021 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
brief van Gedeputeerde Koning Maaiwerkzaamheden regio Zuid Klimaat, Natuur en Milieu 11-06-2021 procedurevergadering 30 juni
brief van Gedeputeerde Baljeu 2e gewijzigde Statenvoorstel Besluitvorming Warmtelevering Leidse Regio WLQplus Provinciale Staten 11-06-2021
brief van gedeputeerde Potjer Nazending herziening van het Omgevingsbeleid nav de inspraakreacties Provinciale Staten 11-06-2021
Mailbericht van het Molenberaad nav fouten in BBG rapport Bereikbaarheid en Energie 10-06-2021 procedurevergadering 8 september
Schriftelijke vervolgvragen van het Statenlid Van Viegen (PvdD) vervoer-uit het lijden verlossen van wilde dieren Provinciale Staten 10-06-2021 doorgeleide naar GS ter afhandeling
GS-brief Wijzigings- en openstellingsbesluit Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland Ruimte, Wonen en Economie 09-06-2021 procedurevergadering 23 juni
Evaluatie Planvormingssubsidie Detailhandel periode 2018-2020 Ruimte, Wonen en Economie 09-06-2021 procedurevergadering 23 juni
Brief van gedeputeerde Koning Wijziging in Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder Ruimte, Wonen en Economie 09-06-2021 procedurevergadering 23 juni 2021
Brief gedeputeerde Koning Proces verkenning CID-Binckhorst hoogwaardig openbaar vervoer Bereikbaarheid en Energie 09-06-2021 procedurevergadering 23 juni

Zoeken