Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Werkplan Bos- en bomenbeleid 2021- 2022 Klimaat, Natuur en Milieu 08-06-2021 procedurevergadering 30 juni
Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021 Klimaat, Natuur en Milieu 08-06-2021 procedurevergadering 30 juni
Statenvoorstel Vervangingsopgave DRIS-display 2022-2032 Bereikbaarheid en Energie 09-06-2021 procedurevergadering 23 juni
Schriftelijke vragen van Statenleden Stepanyan (GL) en Van Aelst (SP) over Shellpapers 2 jaar later Provinciale Staten 11-06-2021 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van het Statenlid Van Viegen (PvdD) over Agendapunt KNM Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw Provinciale Staten 07-06-2021 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van de Statenleden Kasbergen en Klumpes (GroenLInks) Overdracht natuurgebied Spuimonding-West Provinciale Staten 08-06-2021 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vervolgvragen van het Statenlid Van Viegen (PvdD) vervoer-uit het lijden verlossen van wilde dieren Provinciale Staten 10-06-2021 doorgeleide naar GS ter afhandeling
Programmaplan Flexwonen 2021-2024 Ruimte, Wonen en Economie 08-06-2021 procedurevergadering 23 juni
Mailbericht van het Molenberaad nav fouten in BBG rapport Bereikbaarheid en Energie 10-06-2021 procedurevergadering 8 september
GS-brief Wijzigings- en openstellingsbesluit Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland Ruimte, Wonen en Economie 09-06-2021 procedurevergadering 23 juni

Zoeken