Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Beantwoording vraag monitoring en ondersteuning culturele sector in de corona-crisis Bestuur, Maatschappij en Middelen 26-02-2021 procedurevergadering 24 maart
brief van Gedeputeerde Koning Voortgangsbrief Uniforme regelgeving ruiters en menners op het strand Klimaat, Natuur en Milieu 25-02-2021 procedurevergadering 24 maart
Brief Gedeputeerde Vermeulen over Brief CDA Sliedrecht inzake openbaar vervoer ontsluiting Sliedrecht met ziekenhuis Dordrecht Bereikbaarheid en Energie 24-02-2021 procedurevergadering 17 maart 2021
Brief Gedeputeerde Koning over Beantwoording toezegging financieel effect subsidieregelingen woningbouw Provinciale Staten 24-02-2021 betrekken bij het hamerstuk Statenvergadering 10 maart
Schriftelijke vragen van het Statenlid Van Waaij ea (VVD) over Digitaal data-onderzoek naar criminele indicatoren bedrijventerreinen Provinciale Staten 22-02-2021 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Emailbericht van Stichting Waarom Weg io over paardenlandjes en moestuintjes in Duin en Bollenstreek Klimaat, Natuur en Milieu 22-02-2021 procedurevergadering 24 maart 2021
IPO Begroting 2021 incl meerjarenraming Bestuur, Maatschappij en Middelen 22-02-2021 procedurevergadering 24 maart 2021
IPO oplegger over Meerjarenraming 2022-2024 en boekwerk IPO Begroting 2021 Bestuur, Maatschappij en Middelen 22-02-2021 procedurevergadering 24 maart 2021
IPO Meerjarenraming 2022-2024 Bestuur, Maatschappij en Middelen 22-02-2021 procedurevergadering 24 maart 2021

Zoeken