PS Besluiten

PS besluiten zijn besluiten die in de Statenvergadering zijn bekrachtigd en ondertekend door de Commissaris van de Koning en de Statengriffier. Het zijn de formele besluiten genomen door Provinciale Staten.

Titel
6345 Jaarrekening 2010 en Productenrealisatie 2010
6344 Besluit benoeming van Statenleden in functies en gremia.pdf
6343 Besluit benoeming GS-leden in AB van gemeenschappelijke regelingen.pdf
6342 Besluit vaststellen vergaderschema 2011.pdf
6341 Besluit instellen van statencommissies.pdf

Zoeken