Statencommissie-Groen en Water 10 september 2014 - woensdag 10 september 2014

Orgaan:
commissie_genw
Locatie:
Provinciehuis Zuid-Holland in vergaderzaal "Landschapszaal"
Datum:
woensdag 10 september 2014
Aanvang:
14:00 uur
Contactpersoon:
Dhr. R. (Randy) de Jongh
Telefoon:
E-mail: rr.de.jongh@pzh.nl
E-mail:
Telnr: 070 441 6585
Terug

Direct naar

1.

Opening(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Bij belangstelling voor het gebruik van het spreekrecht op één van de agendapunten, dient u dit uiterlijk 48 uur
voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de commissiegriffier.


d. Rondvraag
Statenleden kunnen een rondvraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering per e-mail aan de
commissiegriffier kenbaar maken. De rondvraag komt tijdens de vergadering als laatste bespreekpunt aan de
orde.

2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

f. Rondvraag

Sub-agendapunten

 1. Monitoring Biodiversiteit(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Gedeputeerde Weber

  Toelichting:
  Op initiatief van Statenlid mevr. Koning (PvdA) en met steun van Statenleden mevr. van Viegen (PvdD) en
  dhr. van der Stoep (CDA) is dit onderwerp ter bespreking geagendeerd.

  De Randstedelijke Rekenkamer (RR) is op dit moment bezig om twee separate onderzoeken uit te voeren
  bij de provincie Zuid-Holland naar het Grondbeleid (het aankopen, het inrichten en het tijdelijke beheer van
  gronden) en het Natuurbeleid EHS (de realisatie van natuurdoelstellingen en de controle op de uitvoering).

  RR informeert de commissie Groen en Water vervolgens in haar brief van 3 juli 2014 dat zij bij het verrichten
  van haar onderzoek naar het Natuurbeleid EHS tot de conclusie is gekomen dat dit onderzoek aanpassing
  behoeft. Deze aanpassing betreft het laten vervallen van onderzoeksvragen 3 (hoe staat het er kwantitatief
  en kwalitatief voor met de EHS in Zuid-Holland?) en 4 (Sluit de beleidsaanpak voldoende aan bij de huidige
  stand van zaken van de EHS?).

  Omdat er een relatie is tussen het RR-onderzoek en het Provinciaal Monitorings Programma Groen (PMPG),
  dat momenteel door GS wordt ontwikkeld, is er aanleiding om deze ontwikkeling te bespreken.

  Het doel van de bespreking is GS nadere input mee te geven voor de verdere ontwikkeling van het PMPG.

  Bijbehorende stukken:

  Stukken
  1. a.01 Agenderingsverzoek d.d. 10 juli 2014 mevr. Koning (PvdA) monitoring Biodiversiteit.pdf
  2. a.02 Bijstelling onderzoek Randstedelijke Rekenkamer inzake natuurbeleid EHS.pdf
  3. a.03 Brief van de Randstedelijke Rekenkamer inzake vragen PvdA-fractie over brief RR 3-7-2014 en werkwijze natuurmonitoring.pdf
  4. a.04 Beantwoording van Gedeputeerde Weber inzake statenvragen PvdA monitoring biodiversiteit.pdf
 2. Uitvoeringsprogramma Groen 2014: Verhoging subsidieplafond Integrale Groenprojecten(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Gedeputeerde Weber

  Toelichting:
  Gedeputeerde Staten stellen voor, ten behoeve van aanvullende gebiedsafspraken voor de Leidse
  Ommelanden fase 2, om het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014
  behorende bij paragraaf 2.1 "Projectsubsidie voor Integrale projecten" te verhogen van € 12 miljoen
  naar € 18.6 miljoen. Met dit geld wordt een recreatie-impuls gegeven voor de gemeenten in de
  omgeving van Leiden. Dat gebeurt in samenhang met de overdracht van een aantal provinciale
  recreatiegebieden.

  Het doel van de bespreking is om advies uit te brengen aan Provinciale Staten ten behoeve van de
  besluitvorming tijdens de PS-vergadering van 17 september 2014.

  Bijbehorende stukken:

  Stukken
  1. b.01 Uitvoeringsprogramma Groen 2014 verhoging subsidieplafond Integrale Groenprojecten_SV.pdf
  2. b.02 Uitvoeringsprogramma Groen 2014 Verhoging subsidieplafond Integrale Groenprojecten_5-min versie.pdf
  3. b.03 Uitvoeringsprogramma Groen 2014 verhoging subsidieplafond Integrale Groenprojecten.pdf
 3. Ganzenbeleidskader Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder Han Weber

  Toelichting:
  Op verzoek van Statenleden mevr. Koning (PvdA), mevr. van Egmond (Groenlinks), mevr. van Viegen (PvdD)
  en mevr. van Aelst (SP) is dit onderwerp ter bespreking geagendeerd.

  Eind 2013 was er geen unaniem draagvlak meer voor het landelijke Ganzenakkoord, waardoor deze is komen
  te vervallen. In IPO-verband is toen afgesproken dat de afzonderlijke provincies hun eigen provinciaal
  ganzenbeleid gaan opstellen.

  Gedeputeerde Staten hebben vervolgens het Ganzenbeleidskader Zuid-Holland met de bijhorende bijlage
  Uitvoering Ganzenbeleidskader Zuid-Holland 2014 opgesteld. Met het Ganzenbeleidskader beogen
  Gedeputeerde Staten een ganzenpopulatie duurzaam in stand te houden, waarbij een evenwicht wordt
  gevonden tussen de omvang van de van nature voorkomende populaties ganzen, in relatie tot de schade aan
  natuurwaarden, de schade aan landbouwgewassen en de beschikbare financiën voor schadetegemoetkomingen.

  Het doel van deze bespreking om GS nader input te geven voor de uitvoering van het Ganzenbeleid.

  Bijbehorende stukken:

  Stukken
  1. c.01 Ganzenbeleidskader Zuid-Holland_5-min versie.pdf
  2. c.02 Ganzenbeleidskader Zuid-Holland.pdf
  3. c.03 Ganzenbeleidskader Zuid-Holland_bijlage.pdf
 4. Langetermijnagenda Groen en Water(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De LTA is naar aanleiding van de commissievergadering Groen en Water van 11 juni 2014 aangepast.

  Bovendien ligt er nog steeds het voorstel om motie 407 "Inzichtelijk maken financiële consequenties
  exotenbeleid" van mevr. van Viegen (PvdD) als afgedaan te beschouwen. De beloofde informatie uit het
  behandelvoorstel over de decentralisatie van taken en bevoegdheden ten aanzien van het exotenbeleid
  en de daarbij benodigde middelen zal als toezegging op de LTA worden opgenomen bij het onderwerp
  Nieuwe Natuurbeschermingswet.

  Het doel van de bespreking is:
  1. Advies uit te brengen aan PS over het als afgehandeld beschouwen van motie 407.
  2. De LTA zonodig aan te vullen met suggesties vanuit de commissie GS en vervolgens vast te stellen.

  Bijbehorende stukken:

  Stukken
  1. d.01 Motie 407 - Van Viegen (PvdD) Inzichtelijk maken financiele consequenties exotenbeleid.pdf
  2. d.02 Brief van GS inzake beantwoording motie 407.pdf
  3. d.03 LTA statencommissie Groen en Water versie 11 juni 2014.pdf
 5. Bespreking met gesloten deuren: (her)benoeming leden Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL)(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Het Comité van Aanbeveling van de PAL doet een voorstel voor de benoeming van twee nieuwe leden voor de
  PAL en de herbenoeming van twee PAL-leden.

  De commissievoorzitter zal aan de commissie voorstellen om de deuren voor de bespreking van dit onderwerp
  te sluiten (omdat de bespreking gaat over personen) en om dit onderwerp te bespreken na de behandeling van
  agendapunt 5 "Besluitenlijst vorige vergadering".

  Het doel van de bespreking is om als commissie advies uit te brengen aan Provinciale Staten ten behoeve van
  de besluitvorming tijdens de PS-vergadering van 17 september 2014.

  Bijbehorende stukken:

  Stukken
  1. e.01 Geheime stukken zijn na publicatie van de agenda op 28 aug 2014 alleen door Statenleden af te halen bij de commissiegriffier Groen en Water.pdf
3.

Stukken ter kennisname(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Stukken ontvangen van Gedeputeerde Staten(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. a.01 Beheerconstructie Bentwoud_5-min versie.pdf
  2. a.01 Beheerconstructie Bentwoud_Onderzoeksrapport_contractering.pdf
  3. a.01 Beheerconstructie Bentwoud_Kwaliteitskader.pdf
  4. a.02 Communicatie richting gebiedscoordinatoren over openstelling probleemgebiedenvergoeding_Brief van Gedeputeerde Weber.pdf
  5. a.03 Rapportage toekomstverkenning bodemdaling_brief Gedeputeerde Weber.pdf
  6. a.03 Concept eindrapport Toekomstverkenning Bodemdaling.pdf
  7. a.04 Svz advies Veerman inzake het Buijtenland van Rhoon_Brief Gedeputeerde Veldhuijzen.pdf
  8. a.04 Svz advies Veerman inzake het Buijtenland van Rhoon_bijlagen.pdf
  9. a.05 Voortgangsrapportage Groene Hart 2013+_aanbiedingsbrief Gedeputeerde Weber.pdf
  10. a.05 Voortgangsrapportage Groene Hart 2013+.pdf
  11. a.06 Brief van Gedeputeerde Weber inzake dijkversterkingsplan Spui-Oost.pdf
  12. a.07 Brief van Gedeputeerde Van der Sande nav technische vragen over brief verzelfstandiging GZH.pdf
  13. a.08 Vaststellen uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014_5-min versie.pdf
  14. a.08 Vaststellen uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014_bijlage 1.pdf
  15. a.09 Brief van GS inzake Verkoop BBL gronden in het kader van het grondvoorgrond principe.pdf
 2. Stukken ontvangen van derden(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. b.01 Mailbericht van Dierenbescherming_ganzen aantallen afschot schade en alternatieven 2012.pdf
  2. b.01 Mailbericht van Dierenbescherming_Aanbiedingsbrief rapport zomerganzen beleid aan provincies en fbe's UIT14 0368 (2).pdf
  3. b.01 Mailbericht van Dierenbescherming_Verslag ganzenalternatieven en huidige beleid 12 provincies icl bijlagen.pdf
  4. b.02 Brief van M. Moster inzake grote zorgen omtrent ontheffingenbeleid van de Omgevingsdienst Haaglanden.pdf
  5. b.03 Fiche Landelijke Gebieden onder Stedelijkedruk.pdf
  6. b.04 brief van Natuurmonumenten inzake Ganzenbeleid.pdf
  7. b.05 Zienswijze van Natuurmonumenten op ontwerpbesluit Faunabeheerpln Overijssel 2014 - 2019.pdf
  8. b.06 Brief van de Natuur en Milieufederatie Z-H inzake bodemdaling met fact sheet.pdf
4.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Toelichting:
  Er zijn geen opmerkingen ontvangen over het verslag.

  Het doel van bespreking is om het conceptverslag van de vergadering van 11 juni 2014
  goed te keuren en vast te stellen.

  Bijbehorend stuk:

  Stukken
  1. a.01 Verslag Statencommissievergadering Groen en Water 11 juni 2014.pdf
5.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Toelichting:
  Er zijn geen opmerkingen ontvangen over de conceptbesluitenlijst.

  Het doel van de bespreking is om de conceptbesluitenlijst van de vergadering van 11 juni 2014
  goed te keuren en vast te stellen.

  Bijbehorend stuk:

  Stukken
  1. a.01 Conceptbesluitenlijst Statencommissievergadering Groen en Water 11 juni 2014.pdf
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken