Statencommissie-Verkeer en Milieu 16 januari 2013 - woensdag 16 januari 2013

Orgaan:
Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 16 januari 2013
Aanvang:
09:30 uur
Eindtijd:
13:00  uur
Contactpersoon:
B.M. Duizer
Telefoon:
T 070-441 6494
E-mail:
bm.duizer@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.
09:30

Opening(Agendapunt ingeklapt)

a. Heropening en medelingen

b. Spreekrecht
Indien belangstellenden op één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 6494 of per e-mail bm.duizer@pzh.nl .

2.
09:45

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. HOV-NET Zuid-Holland Noord en Uitvoeringsbesluit treincorridors Leiden Centraal-Utrecht Centraal en Alphen aan den Rijn-Gouda en buscorridor Leiden Centraal-Katwijk-Noordwijk(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: mw. De Bondt

  Toelichting:
  Op 17 oktober is in de commissie Verkeer en Milieu gesproken over de definitieve variant voor het HOV-NET Zuid-Holland Noord. De toen aangekondigde beëindigingsovereenkomsten RijnGouwelijn en Bestuursovereenkomsten HOV-NET Zuid-Holland Noord liggen nu voor ter besluitvorming. Ook verzoekt het college van GS Provinciale Staten onder andere te besluiten over de aanvang van de realisatiefase voor de eerste drie corridors (treincorridors Leiden Centraal - Utrecht Centraal, Alphen aan den Rijn - Gouda en buscorridor Leiden Centraal - Katwijk - Noordwijk) en in te stemmen met een zestal incidentele subsidies aan de gemeenten Leiden (drie), Katwijk, Zoeterwoude en Gouda. Bij de stukken treft u tevens de reactie van GS aan op de vragen die op 7 januari tijdens de informatiebijeenkomst zijn gesteld.

  Voorstel:
  1. Neem een standpunt in over de voorstellen met betrekking tot het HOV-NET Zuid-Holland Noord.
  2. Breng advies uit ten behoeve van besluitvorming in Provinciale Staten op 30 januari 2013.

  Stukken
  1. a.01 HOV-NET Zuid-Holland Noord_5 minuten versie en Statenvoordracht.pdf
  2. a.02 HOV-NET Zuid-Holland Noord_Beeindigingsovereenkomsten RijnGouwelijn Oost en West.pdf
  3. a.03 HOV-NET Zuid-Holland Noord_Bestuursovereenkomsten gemeenten en Holland Rijnland.pdf
  4. a.04 HOV-NET Zuid-Holland Noord_Definitieve scopebeschrijving.pdf
  5. a.05 HOV-NET ZUid-Holland Noord_Risicoanalyse overwegveiligheid ProRail.pdf
  6. a.06 HOV-NET Zuid-Holland Noord_Implementatieplan R-net Zuid-Holland Noord.pdf
  7. a.07 HOV-NET Zuid-Holland Noord_Brochure R-net komt eraan.pdf
  8. a.08 HOV-NET Zuid-Holland Noord_Bestuursovereenkomst Hoogwaardig OV Randstad inclusief 5 bijlagen.pdf
  9. a.09 HOV-NET Zuid-Holland Noord_Brief aan minister IenM 18 december 2012.pdf
  10. a.10 HOV-NET Zuid-Holland Noord_Beantwoording vragen commissie Verkeer en Milieu 17 oktober 2012.pdf
  11. a.11 HOV-NET Zuid-Holland Noord_Brief gedeputeerde De Bondt nav vragen bij presentatie 7 januari.pdf
 2. Nieuwe wegverbinding N206-N205 Duinpolderweg(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: mw. De Bondt

  Toelichting:
  In de Bereikbaarheidsstudie grensstreek provincies Noord-Holland en Zuid-Holland (2008) is geconcludeerd dat de bereikbaarheidsproblemen in de grensstreek het beste opgelost kunnen worden met een nieuwe verbinding tussen de N206 en N205 met aansluiting op de A4. In een regionale verkenning conform MIRT wegverbinding N205-N206 'Van Greenport tot Mainport' zijn verschillende planalternatieven onderzocht. Het Breed Bestuurlijk Overleg grensstreek heeft vervolgens een voorkeur uitgesproken voor een langs de zuidrand van Kennemerland doorgetrokken Nieuwe Bennebroekerweg (alternatief Noord). Momenteel worden in werksessies met belanghebbenden varianten uitgewerkt die in een MER en MKBA aan bod komen. Ook het initiatief van Platform NOG Beter wordt meegewogen. Besluitvorming over een voorkeursvariant en kostenverdeling is nog niet aan de orde. Wel hebben Provinciale Staten op 10 oktober ingestemd met het voorstel 'Globale toedeling financiële ruimte MPI voorjaar 2012', waardoor een reservering van 27,5 miljoen euro in het MPI is opgenomen.

  Bij de bespreking kunt u betrekken:
  - Brief dhr. Van der Reep namens verschillende verenigingen over de Duinpolderweg (3b-1)
  - Brief dhr. Schouten met pleitnota NOG verbinding N206-N205-A4 (3b-2)

  Voorstel:
  1. Wissel van gedachten over de nieuwe wegverbinding N206-N205 Duinpolderweg.
  2. Geef de gedeputeerde eventueel aandachtspunten mee voor het vervolgproces.

  Stukken
  1. b.1 Eindrapport regionale verkenning conform MIRT naar wegverbinding N205-N206_5-min versie.pdf
  2. b.2 Eindrapport regionale verkenning conform MIRT naar wegverbinding N205-N206_rapport.pdf
  3. b.3 Eindrapport regionale verkenning conform MIRT naar wegverbinding N205-N206_kaart.pdf
 3. Behandelvoorstellen moties en voorstel Presidium over toepassen PSV protocol bij grote beleidsdossiers(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Van het college van GS zijn behandelvoorstellen ontvangen voor moties 389 'Kaderstelling financiële ruimte MPI' en 391 'Oplaadpunten elektrische fietsen'. Aan Provinciale Staten de vraag of, met de in de brieven aangekondigde acties door GS, aan uw verzoeken in voldoende mate gevolg is gegeven.

  Het Presidium heeft de commissies een brief gestuurd waarin wordt voorgesteld om voor de behandeling van grote beleidsdossiers het protocol te volgen zoals dit is voorgesteld voor de totstandkoming van de Provinciale Structuurvisie. In het protocol zijn de momenten opgenomen waarin GS en Provinciale Staten over en weer aan zet zijn.

  De Langetermijnagenda wordt momenteel herzien en kan naar verwachting op 6 februari in de commissie worden besproken.

  Voorstel:
  1. Beoordeel of moties 389 'Kaderstelling financiële ruimte MPI' en 391 'Oplaadpunten elektrische fietsen' zijn afgedaan en breng hierover advies uit ten behoeve van besluitvorming in PS op 30 januari 2013.
  2. Neem een standpunt in over de brief van het Presidium.

  Stukken
  1. c.1 Brief GS met behandelvoorstel motie 389 Kaderstelling financiele ruimte MPI.pdf
  2. c.2 Brief gedeputeerde De Bondt over uitvoering motie 391 oplaadpunten elektrische fietsen.pdf
  3. c.3 Voorstel Presidium over toepassen PSV protocol bij grote beleidsdossiers.pdf
 4. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

  Statenleden worden verzocht vragen voor de rondvraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering per e-mail aan de commissiegriffier kenbaar te maken. Alleen dan is een inhoudelijk antwoord van GS in principe gegarandeerd.

  Stukken
  1. d.1 Rondvraag.pdf
3.
12:45

Stukken ter kennisname(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Stukken in het kader van de actieve informatieplicht van GS(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. a.01 Brief gedeputeerde Janssen over beleidsvisie duurzaamheid en milieu.pdf
  2. a.02 Derde voortgangsrapportage luchtkwaliteit.pdf
  3. a.03 Feitenonderzoek Derde Merwedehaven_5-minuten versie en GS brief.pdf
  4. a.03 Feitenonderzoek Derde Merwedehaven_rapport TNO.pdf
  5. a.04 Resultaten asbestmeting Derde Merwedehaven dd 6 december 2012.pdf
  6. a.05 Brief gedeputeerde De Bondt over klachten geluidhinder helikopters.pdf
  7. a.06 Brief gedeputeerde De Bondt over scholieren in lijn 90 van Connexxion.pdf
  8. a.07 Brief gedeputeerde De Bondt over implementatie Zuid-Holland Noord altijd korting.pdf
  9. a.08 Brief gedeputeerde De Bondt over projecten sociale veiligheid in OV.pdf
  10. a.09 Brief gedeputeerde De Bondt over indicatoren mobiliteit naar aanleiding van vragen VenM 17 oktober.pdf
  11. a.10 Brief gedeputeerde De Bondt over bestuurlijk overleg MIRT 12 november 2012 inclusief bijlagen.pdf
  12. a.11 Brief gedeputeerde De Bondt over het project Bochtafsnijding Delftse Schie.pdf
  13. a.12 Verzoek Veerdienst Gouderak-Moordrecht verkoop met subsidie verkregen veerpont.pdf
  14. a.13 Eindrapport regionale verkenning conform MIRT naar wegverbinding N205-N206_5-min versie.pdf
  15. a.13 Eindrapport regionale verkenning conform MIRT naar wegverbinding N205-N206_kaart.pdf
  16. a.13 Eindrapport regionale verkenning conform MIRT naar wegverbinding N205-N206_rapport.pdf
  17. a.14 Brief GS in reactie op brief dhr Loose dd 14 november over aanvulling MER RijnlandRoute.pdf
  18. a.15 Definitief toetsingsadvies commissie voor de mer over 2e fase MER RijnlandRoute.pdf
  19. a.16 Brief gedeputeerde Janssen en berichtgeving over Abengoa.pdf
  20. a.17 Brief gedeputeerde Janssen met procesvoorstel feitenonderzoek Derde Merwedehaven.pdf
  21. a.18 Brief gedeputeerde De Bondt over bijstellen OV-tarieven scholieren.pdf
  22. a.19 Beantwoording door Gedeputeerde Janssen rondvragen VenM 9 januari 2013.pdf
 2. Van derden ontvangen informatie(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. b.01 Brief dhr Van der Reep namens verschillende verenigingen over de Duinpolderweg inclusief bijlagen.pdf
  2. b.02 Brief dhr Schouten met pleitnota NOG Verbinding N206 N205 A4.pdf
  3. b.03 Brief dhr. Van Greuningen over informatieverzoek WOB concessie Zuid-Holland Noord.pdf
  4. b.04 Persbericht initiatief burgernotitie RijnlandRoute over Boortunnel.pdf
  5. b.05 Afschrift brief aan kamercie van Natuur- en Milieufederatie Z-H inzake A13 A16.pdf
  6. b.06 Brief Randstedelijke Rekenkamer over de Coupépolder.pdf
  7. b.07 Brief gemeente Leidschendam-Voorburg over inpassing Rijnlandroute in Oostvlietpolder.pdf
  8. b.08 Brief mw. Buijing met klacht over OV-tarieven Arriva.pdf
  9. b.09 Brief mw. Tanja met klacht over OV-tarieven Strijen-Rotterdam.pdf
  10. b.10 Brief familie Arron over OV-tarieven Arriva.pdf
  11. b.11 Reizigersonderzoek tariefsverhoging Hoeksche Waard.pdf
4.
12:50

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Stukken
  1. 01.a Conceptverslag VenM 21 november 2012.pdf
5.
12:55

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Stukken
  1. 01.a Conceptbesluitenlijst VenM 21 november 2012.pdf
6.
13:00

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken