HOV-NET Zuid-Holland Noord en Uitvoeringsbesluit treincorridors Leiden Centraal-Utrecht Centraal en Alphen aan den Rijn-Gouda en buscorridor Leiden Centraal-Katwijk-Noordwijk

<text-pre id="38">
<p>Portefeuillehouder: mw. De Bondt</p>
<p>
<u>Toelichting</u>:<br />Op 17 oktober is in de commissie Verkeer en Milieu gesproken over de definitieve variant voor het HOV-NET Zuid-Holland Noord. De toen aangekondigde beëindigingsovereenkomsten RijnGouwelijn en Bestuursovereenkomsten HOV-NET Zuid-Holland Noord liggen nu voor ter besluitvorming. Ook verzoekt het college van GS Provinciale Staten onder andere te besluiten over de aanvang van de realisatiefase voor de eerste drie corridors (treincorridors Leiden Centraal - Utrecht Centraal, Alphen aan den Rijn - Gouda en buscorridor Leiden Centraal - Katwijk - Noordwijk) en in te stemmen met een zestal incidentele subsidies aan de gemeenten Leiden (drie), Katwijk, Zoeterwoude en Gouda. Bij de stukken treft u tevens de reactie van GS aan op de vragen die op 7 januari tijdens de informatiebijeenkomst zijn gesteld.</p>
<p>
<u>Voorstel</u>:<br />1. Neem een standpunt in over de voorstellen met betrekking tot het HOV-NET Zuid-Holland Noord.<br />2. Breng advies uit ten behoeve van besluitvorming in Provinciale Staten op 30 januari 2013.</p>
</text-pre>

Uitgelicht

Zoeken